Начало
Начало Начало
   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ... ]   

Бюджет

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, протокол № 2 от 24.01.2019 г.


е утвърден бюджета на Районен съд – Поморие за 2019 година
който е в размер на 699 468 лева, разпределен по показатели, както следва:

 

1. Разходи за възнаграждения на персонала;

2. Други възнаграждения и плащания на персонала в т.ч. плащания за съдебни заседатели;

3. Осигурителни вноски;

4. Разходи за текуща издръжка, включваща:

• разходи за материали (копирна хартия, тонери и др.); 
• режийни разходи (вода и  електрическа енергия); 
• разходи за външни услуги (хонорари на вещи лица; преводачески услуги, поддръжка на копирни машини, телекомуникационни услуги, кореспонденция, поддръжка на деловодни програми и информационни системи) и други.

 
ПРЕСОФИС
Новини
Съдебни актове:
 • Граждански дела
 • Наказателни дела
 • Декларации по ЗПУКИ
  Годишни отчети
  Бюджет
  Архив:
 • Граждански дела
 • Наказателни дела
 • Влезли в сила съдебни актове
 •    
  ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
    © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
  web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас