Начало
Начало Начало
   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
28.11.2019
Районен съд - Поморие има нов сайт [ още ... ]   

Деловодство

Списък на служителите:
         Иванка Мерджанова
               e-mail: i_merdzhanova@court-pomorie.org
         Анна Янкова
               e-mail: a_yankova@court-pomorie.org
         Атанаска Желева
               e-mail: a_zheleva@court-pomorie.org

Етаж: 2

Tелефон: 0596 / 22 072

e-mail: delovodstvo@court-pomorie.org

Работно време с граждани: от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Деловодството обработва гражданскии и наказателни дела При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.

На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Деловодството издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове и други документи след подаване на писмена молба.

Деловодството изпълнява и функциите на служба Регистратура.

В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове и др.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер на дело и година.

ДЕЛОВОДСТВО
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас