ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА   НА

 

 

 

 

ПОМОРИЙСКИ

 

РАЙОНЕН СЪД

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА

 

ПОМОРИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

ПРЕЗ  2 0 0 9  ГОДИНА

 

 

 

 

 

Днес, 12.02.2010г., в изпълнение на правомощията си по чл.80 ал.1 т.2 б.А ЗСВ, при съобразяване с Обхвата и структурата на годишните доклади за прилагането на закона и за дейността на съдилищата в Република България, утвърдени от Висшия съдебен съвет, след като се запознах подробно с данните относно работата на Поморийски районен съд за последните три години, установих следното :

 

 

 

 

 

 

І. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 

 

 

 

1. Общо дела за разглеждане в съда.

 

Общо дела за разглеждане за отчетния период – 1052, при 838 за 2008г. и 868 за 2007г., от които :

-         постъпили дела 895, при 659 за 2008г. и 720 за 2007г.

-         останали несвършени в началото на отчетния период 157, при 179 за 2008г. и 148 за 2007г.

 

 

 

Изводи :

Не се запазва тенденцията от предходните години за намаляване броя на постъпилите дела. Налице е значително увеличение в броя на постъпилите за разглеждане дела. (В тази връзка виж анализа по-долу.)

Съотношението между новообразуваните и останали несвършени в началото на отчетния период дела е 85% към 15%, при 79% към 21% за 2008г. и 83% към 17 % за 2007г. Промяната в съотношението сочи, че наблюдаваното през предходната година забавяне при заглеждането на делата като цяло в съда е преодоляно. Магистратите са положили необходимите усилия, като не са допускали недостатъчно обосновано отлагане на дела, следейки за своевременното приключване на заседателната им фаза. (Този извод е общ за работата на съда. За движението на делата по видови – виж по-долу съответните анализи.)

 

 

2. Наказателни дела.

 

Общ брой разглеждани наказателни дела 402 (в това число 363 постъпили и 39 останали несвършени в началото на отчетния период), при 428 за 2008г. и 403 за 2007г. от които:

 

НДОХ – 162, при 183 за 2008г. и 185 за 2007г., в това число:

- 144 постъпили и

- 17 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НДЧХ – 10, при 12 за 2008г. и 12 за 2007г., в това число :

- 8 постъпили;

- 2 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

АНД – 120, при 104 за 2008г. и 124 за 2007г., в това число:

-по чл.78а от НК – 13 (при 9 за 2008г. и 9 за 2007г.), от които 1 останали несвършени в началото на отчетния период;

-УБДХ – 13 ( всички постъпили през годината, при 27 за 2008г. и 25 за 2007г.);

-други административнонаказателни дела (по ЗГ, ЗДДС, ЗДвП, ЗТСУ, ЗЗППТ и др.) - 94 дела (при 68 за 2008г. и 90 за 2007г.), от които – 78 постъпили  и 16 останали несвършени в началото на отчетния период.

 

ЧН дела – 110, при 127 за 2008г. и 82 за 2007г., в това число:

- 3 искания за вземане на мерки по чл.64 НПК (при 6 за 2008г. и 4 за 2007г.);

- 1 за изменение на взета мярка за неотклонение по чл.65 НПК (при 4 за 2008г. и 0 за 2007г.);

- 55 разпити на свидетели и уличени по искане на разследващия орган (при 63 за 2008г. и 26 за 2007г.);

- 19 кумулации (при 19 за 2008г. и 5 за 2007г.);

- 4 реабилитация (при 1 за 2008г. и 8 за 2007г.);

- 5 по чл.155 и сл.ЗЗ и чл.89 и сл.НК (искания за настаняване за принудително лечение, при 9 за 2008г. и 3 за 2007г.);

- 23 други (разрешения и одобрения за извършени действия по разследване и др., при 25 за 2008г. и 32 за 2007г.) ;

 

Изводи :

Съотношението между постъпилите и останали несвършени в началото на отчетния период наказателни дела е 90% към 10%, при 86% към 14% за 2008г. и при 90% към 10 % за 2007г. Тенденцията за промяна в това съотношение, както е видно от изложените по-горе данни, е характерна за работата на съда като цяло, но се отнася до качеството при разглеждане на делата през предходен период – 2008г.

Като цяло се наблюдава леко намаление в постъплението на наказателните дела. Изключение правят административнонаказателните дела и по-конкретно жалбите срещу наказателни постановления. Тази тенденция донякъде е очаквана, тъй като през предходните две години имаше увеличение на наказателните дела за сметка на гражданските, което временно измени традиционното за съдебния район съотношение между гражданските и наказателните дела. През настоящия отчетен период се възстановява тенденцията за приоритет на гражданските дела като постъпление в района.

Разглежданите през отчетния период наказателни дела от общ и частен характер като брой са съизмерими с тези през предходния период, въпреки незначителното намаление в броя им.

Не се запазва миналогодишната тенденция за съществено увеличение на наказателните дела от частен характер. Тук следва да се отбележи, че се запазва тенденцията прокуратурата и органите на досъдебното производство да не използват в пълнота възможностите за съдебно съдействие при събирането и проверката на доказателства на досъдебното производство с цел осигуряване възможността им да се ползват в съдебната фаза.

Намаляло е постъплението на делата по УБДХ, което сочи на липса на инициативност на органите на полицията при наличие на свързани с опазването на обществения ред възможности за бързо правораздаване. Броя на делата по чл.78а НК леко е увеличен, но като цяло се запазва нисък.

 

 

 

 

 

 

2. Граждански дела.

 

През отчетния период са разглеждани 650, при 410 за 2008г. и 465 за 2007г., от които :

- постъпили 532, при 289 за 2008г. и 344 за 2007г.,

- 118 останали несвършени в началото на отчетния период, при 121 за 2008г. и 107 за 2007г.,

- 35 получени по подсъдност, при 13 за 2008г. и 13 за 2007г., и

- 0 върнато за ново разглеждане, при 1 за 2008г. и 1 за 2007г.

 

 

Изводи :

Не се запазва очерталата се през предходните години тенденция за намаляване броя на гражданските и частногражданските дела. Гражданските дела запазват броя си, докато частногражданските го увеличават значително. Увеличението на тази категория дела се дължи преди всичко на значителното постъпление на заявления за издаване на съдебни заповеди.

Съотношението между образуваните и останали несвършени в началото на отчетния период граждански дела е 82% към 18%, при 70% към 30% за 2008г. и 74% към 26 % за 2007г. Тези цифри сочат значително подобрение в работата на магистратите и съда като цяло през 2008г. Що се отнася до срочността на разглеждане на делата в заседателната им фаза.

Запазва се завишения брой на образуваните в съда граждански дела, които са били изпратени от други съдилища по подсъдност.

 

 

 

 

 

 

ІІ. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.

 

 

1. Общ брой свършени дела за съда.

 

Общо приключени дела за отчетния период – 902, при 681 за 2008г. и 689 за 2007г., от които :

- с акт по същество - 784, при 590 за 2008г. и 591 за 2007г.;

- прекратени - 118, при 91 за 2008г. и 98 за 2007г.

Общия брой на приключените дела през 2008г. е съизмерим с този през 2007г., което съпоставено с данните за намалял общ брой на постъпилите в съда дела сочи на известно подобрение в качеството на правораздавателната дейност.

Прекратените дела през отчетния период са 13% от приключените, при 13% за 2008г. и 14% за 2007г., т.е. броят им е относително стабилен като цяло за съда.

 

 

2. Свършени наказателни дела.

 

- НДОХ.

От приключените през 2009г. 131 НДОХ с произнесена присъда са 41, при 40 за 2008г. и 55 за 2007г. Прекратени са 90, при 125 за 2008г. и 100 за 2007г., от които:

-         със споразумение 79, при 118 за 2008г. и 89 за 2007г.,

-         върнати за доразследване 6, при 7 2008г. и  9 за 2007г.,

-         прекратени по други причини – 5, при 0 за 2008г. и 2 за 2007г.

Налице е тенденция към намаляване на приключилите със споразумение по чл.381 и чл.384 НПК НДОХ за сметка на тези, приключили с присъда. Запазва се практиката на представители на обвинението, в разрез с целта на закона да внасят обвинителен акт в съда и в съдебно заседание да правят предложение за приключване на производството със споразумение, като такова съгласие е имало заявено от защитата още на досъдебното производство. Подобна практика наистина “подобрява отчетността” на прокуратурата откъм брой внесени обвинителни актове, но от гледна точка на съда (както за съдиите, така и за канцеларията) това често създава допълнителна организационна работа в рамките на разпоредителното заседание, в някои случаи води до допълнителни разходи, а във всички случаи забавя приключването на производството.

Запазва се тенденцията за намаляване броя на върнатите за доразследване дела спрямо предходния отчетен период.

 

- НДЧХ.

От приключените през 2009г. 9 НДЧХ с произнесена присъда са 2, при 5 за 2008г. и 5 за 2007г. Прекратени са 7, при 5 за 2008г. и 1 за 2007г.

 

 

- АНД.

От приключените през 2009г. 102 АНД с решение по същество са 88, при 77 за 2007г. и при 96 за 2007г. Прекратени са 14, при 10 за 2008г. и 11 за 2007г., от които :

-         от решените по същество 10 са по чл.78а НК, 66 са по жалби срещу наказателни постановления и 12 по УБДХ;

-         от прекратените 3 са по чл.78а НК, 10 по жалби срещу наказателни постановления и 1 по УБДХ.

 

 

- ЧНД.

От приключените през 2009г. 107 ЧНД с акт по същество са 100, при 121 за 2008г. и 48 за 2007г. Прекратени са 7, при 6 за 2008г. и 3 за 2007г.

 

 

 

 

 

3. Свършени граждански дела.

 

- ГД.

През 2009г. са свършени общо 215, при 188 за 2008г. и 293 за 2007г.

От свършените дела с решение по същество са приключили 148, при 128 за 2008г. и 222 за 2007г.

Прекратени са 67 дела, при 60 за 2008г. и 71 за 2007г., от които по спогодба  8, при 3 за 2008г. и 8 за 2007г.

 

- ЧГД.

През 2009г. са свършени общо 338, при 104 за 2008г. и 51 за 2007г.

От свършените дела с акт по същество са приключили 326, при 101 за 2008г. и 50 за 2007г.

Прекратени са 12 дела, при 3 за 2008г. и 1 за 2007г.

 

4. Срочност при разглеждане на делата.

 

При образуването и насрочването на делата в Поморийски районен съд се спазват законните срокове. Делата се образуват най-късно в 2- дневен срок от постъпването им в съда и се насрочват в месечен или най-късно двумесечен срок, в зависимост от вида и характера на делото. Този срок е шестмесечен за делата в които участват като страни лица с адрес за призоваване в чужбина. Когато се касае за НДОХ със задържани лица, както и в случаите на проведено дознание,  те се насрочват в едномесечен срок, като във всички останали случаи съдебното заседание по тези дела се насрочва до два месеца от представяне на обвинителния акт или тъжбата в съда. През отчетната година не е правено искане за разрешение от председателя на съда заседание по НДОХ да бъде насрочено в по-дълъг от двумесечния срок (чл.252 ал.2 НПК). Следи се за спазване на всички установени от процесуалните закони съкратени срокове за насрочване и разглеждане на специални категории граждански и наказателни дела.

В Поморийски районен съд през отчетния период не е отложено нито едно дело по причина отсъствие на съдия (по болест, командировка и др.).

През годината са постъпили 6 самоотвода, при 10 за 2008г. и 3 за 2007г., които обаче не са довели до необходимост от командироване на съдии от друг район за разглеждане на дела в ПРС и забавяне в разглеждането на делата.

От свършените през годината 902 дела такива в срок до три месеца са били 775 дела при 593 за 2008г. и 580 за 2007г. Над 3 месеца са приключили 127 дела при 88 за 2008г. и 109 за 2007г.

Приключените в срок до три месеца дела са 86%, при 86% за 2008г. и 84% за 2007г. Запазва се съотношението от предходния отчетен период, но е необходимо полагане на допълнителни усилия за подобряване на този показател.

Останали несвършени в края на отчетния период са 150 дела, при 157 за 2008г. и 179 за 2007г. По този показател също е налице подобряване качеството на  работата на съда, особено като се има предвид увеличеното постъпление на дела през годината.

 

 

4. Срочност при изготвяне на съдебните актове.

 

От приключените през 2009г. 902 дела актовете на съда по 798 от тях са били изготвени в месечен срок, което е 88%, при 89% за 2008г. и 89% за 2007г. По този показател се наблюдава понижения на качеството на работа. Налице е неоправдано забавяне при изготвянето на актове при някои съдии. (В тази връзка виж доклада по-долу – за работата на отделните съдии.)

 

 

 

 

ІІІ. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО -

АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

 

 

 

1. Общ брой на решените по същество дела.

 

От общо приключените през 2009г. 902 дела с акт по същество са 784, при 590 за 2008г. и 591 за 2007г., от които :

- 120 наказателни дела от общ характер (от които 79 с одобрено споразумение), при 158 за 2008г. и 144 за 2007г.;

- 2 наказателни дела от частен характер, при 5 за 2008г. и 5 за 2007г.;

- 88 административнонаказателни дела, при 77 за 2008г. и 96 за 2007г.;

-  100 частни наказателни дела, при 121 за 2008г. и 48 за 2007г.;

- 148 граждански дела, при 128 за 2008г. и 222 за 2007г.;

- 326 частни граждански дела, при 101 за 2008г. и 50 за 2007г.

 

 

2. Анализ на решените по същество НДОХ.

 

а. Видове дела по текстове от НК.

- на първо място са общоопасните престъпления – 58, при 81 за 2008г. и 74 за 2007г.;

- на второ място са престъпленията против собствеността – общо 44, при 58 за 2008г. и 52 за 2007г., от които :

32 кражби, при 45 за 2008г. и 47 за 2007г.,

3 присвоявания, при 5 за 2008г. и 1 за 2007г.,

2 грабежи, при 3 за 2008г. и 2 за 2007г.,

2 измами, при 2 за 2008г. и 2 за 2007г.;

- на трето място са престъпленията против личността – 7, при 7 за 2008г. и 7 за 2007г.;

- на четвърто място са престъпленията против брака, семейството и младежта – 5;

- на пето място са престъпленията против реда и общественото спокойствие – 3, при 6 за 2008г. и 5 за 2007г.;

Тенденцията за най-голям брой дела за общоопасни престъпления и такива против собствеността е постоянна в съдебния район. От общоопасните престъпления най-голям е дела на тези по транспорта.

 

б. Резултати при приключването на делата.

От решените през годината по същество 120 НДОХ :

- с осъдителна присъда (и споразумения) са завършили 107, при 151 за 2008г. и 101 за 2006г.;

- с частично оправдателна присъда са завършили 6, при 3 за 2008г. и 7 за 2007г.;

- с изцяло оправдателна присъда са завършили 5, при 4 за 2008г. и 2 за 2007г.

С решените през годината по същество НДОХ са разгледани 13 граждански иска (при 9 за 2008г. и 4 за 2007г.), от които :

- 8 са уважени изцяло, при 6 за 2008г. и 1 за 2007г.;

- 3 са уважени отчасти, при 2 за 2008г. и 3 за 2007г.;

- 2 са отхвърлени изцяло, при 1 за 2008г. и 0 за 2007г.

От дадените 3 частично оправдателни присъди, по тях няма напълно оправдани лица.

 

в. Осъдени лица.

От общо съдените 160 лица през отчетният период изцяло оправдани са 5, при 4 за 2008г. и 4 за 2007г.

Общият брой на осъдените лица е 145, при 165 за 2008г. и 171 за 2007г. През отчетния период са били осъдени 7 непълнолетни лица, при 7 за 2008г. и 13 за 2007г.

Броят на наказаните лица по чл.381-384 НПК е 91, при 128 за 2008г. и 106 за 2007г.

 

г. Видове наложени наказания.

 

- на лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 87 лица, при 104 за 2008г. и 90 за 2007г. Условно осъдени са 67, при 65 за 2008г. и 51 за 2007г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години са осъдени 0 лице, при 1 за 2008г. и 6 за 2007г.,

- наказание лишаване от права на 39 лица, при 62 за 2008г.;

- наказание пробация е наложено на 42 лица, при 44 за 2008г. и 51 за 2007г.,

- наказание глоба е наложено спрямо 11 лица, при 14 за 2008г. и 18 за 2007г.,

- други наказания са наложени на 5 лица, при 2 за 2008г. и 6 за 2007г.

И през 2009г. най-често налаганото наказание е било лишаване от свобода до 3 години, но не се запазва тенденцията за увеличаване дела му. Като правило в тези рамки наказанието лишаване от свобода се налага с приложение на чл.66 НК, в съответствие с наложената от горните инстанции правораздавателна практика. Увеличението на дела на наказанието пробация, наблюдавало се през годините след въвеждането му е преустановено и през последните две години дела на това наказание е относително постоянен. Намалява дела на наложените наказания глоба. Това наказание като цяло е неефективно, защото липсват адекватни законови механизми за своевременно събиране на дължимите суми, особено спрямо лица с нисък социален статус, каквито по правило са подсъдимите по делата за кражби.

 

 

3. Анализ на решените по същество НДЧХ.

 

а. Видове дела по предмет.

- 2 дела за телесни повреди, при 3 за 2008г. и 3 за 2007г.;

- 0 дела за обида и клевета, при 2 за 2008г. и 2 за 2007г.;

 

б. Резултати при приключването на делата.

От решените през годината по същество  НДЧХ :

- с осъдителна присъда са завършили 0, при 3 за 2008г. и 3 за 2007г.;

- с частично оправдателна присъда са завършили 1, при 0 за 2008г. и 2 за 2007г.;

- с изцяло оправдателна присъда са завършили 1, при 2 за 2008г. и 0 за 2007г.;

- с помирение са завършили 2, при 1 за 2008г. и 0 за 2007г.

С решените през годината по същество 2 НДЧХ са разгледани 6  граждански иска (при 4 за 2008г. и 7 за 2007г.), от които :

- 0 са уважени изцяло, при 0 за 2008г. и 0 за 2007г.;

- 2 са уважени отчасти, при 2 за 2008г. и 6 за 2007г.;

- 4 са отхвърлени изцяло, при 2 за 2008г. и 1 за 2007г.

Общият брой на осъдените лица е 2, при 3 за 2008г. и 10 за 2007г.

 

Запазва се и тенденцията за липса на уважени изцяло граждански искове по тази категория дела. В случаите на осъдителни присъди по НДЧХ гражданските искове се уважават отчасти или се отхвърлят, което сочи, че като правило претенциите на пострадалите за обезщетение са непремерено високи или неоснователни.

 

в. Видове наложени наказания.

- на лишаване от свобода са били осъдени общо 0 лица, при 0 за 2008г. и 0 за 2007г.;

- наказание пробация е наложено на 0 лица, при 0 за 2008г. и 1 за 2007г.;

- наказание глоба е наложено спрямо 0 лица, при 3 за 2008г. и 9 за 2007г.

Двете признати за виновни лица са приложена реторсия от съда по чл.130 ал.3 НК, поради  което не са им били наложени наказания.

Запазва се тенденцията за липса на наложени наказания лишаване от свобода по тази категория дела.

 

4. Анализ на решените по същество АНД.

 

а. Видове дела по предмет.

- 10 дела по чл.78а НК, при 8 за 2008г. и 6 за 2007г. и 50 за 2006г.;

- 29 дела по жалби срещу наказателни постановления по ЗДП, при 15 за 2008г. и 35 за 2007г.;

- 3 дела по жалби срещу наказателни постановления по ЗДДС и др., при 5 за 2008г. и 11 за 2007г.;

- 34 други дела по жалби срещу наказателни постановления, при 23 за 2008г. и 23 за 2007г.;

- 12 по УБДХ, при 26 за 2008г. и 21 за 2007г.

Запазват се тенденциите за заемане на най-голям дял от делата по ЗДП, докато броят на делата по УБДХ е намалял.

 

б. Резултати при приключването на делата.

- от разгледаните по същество искания на прокуратурата за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а НК 10 са били уважени (при 6 за 2008г. и 5 за 2007г. и 44 за 2006г.), а по 0 обвиняемите са били признати за невинни изцяло (при 3 за 2008г. и 1 за 2007г.);

- от разгледаните по същество жалби 20 наказателни постановления са били потвърдени (при 16 за 2008г. и 15 за 2007г.), 6 са били изменени или отменени отчасти (при 5 за 2008г. и 15 за 2007г.) и 40 са били отменени изцяло (при 22 за 2008г. и 39 за 2007г.).

Запазва се тенденцията за основателност (цялостна или частична) на по-голямата част от жалбите срещу наказателни постановления.

 

в. Наказани лица и видове наказания по чл.78а НК.

Общият брой на осъдените лица е 10, при 6 за 2008г. и 5 за 2007г. Наложени са 10 глоби, както и 1 лишаване от права.

 

5. Анализ на решените по същество ЧНД.

 

Частните наказателни дела по правило се разглеждат в кратки процесуални срокове и отправените до съда искания се удовлетворяват. През 2009г. са отхвърлени 0 сезиращи съда искания, по които са образувани ЧНД (при 1 за 2008г. и 8 за 2007г.).

 

 

6. Анализ на решените по същество ГД.

 

а. Видове дела по предмет.

От решените по същество през 2009г. общо 148 граждански дела:

- 28 са били по вещни искове, при 29 за 2008г. и 82 за 2007г.;

- 22 са били по искове за развод, при 28 за 2008г. и 36 за 2007г.;

- 23 са били по облигационни искове, при 19 за 2008г. 27 за 2007г..;

- 16 са били по искове по КТ, при 2 за 2008г. и 15 за 2007г.;

- 10 по ЗЗДетето, при 5 за 2008г. и 12 за 2007г.;

- 16 са били за делба, при 11 за 2008г. и 9 за 2007г.;

- 6 са били ЗЗДН, при 5 за 2008г. и 6 за 2007г.;

- 5 са за издръжка, при 3 за 2008г. и 3 за 2007г., а останалите за 2009г. 42 решени граждански дела – други.

 

б. Резултати при приключването на делата.

- по 104 дела искът е бил уважен изцяло, при 80 за 2008г. и 135 за 2007г.;

- по 18 дела искът е бил уважен отчасти, при 17 за 2008г. и 30 за 2007г.;

- по 28 дела искът е бил отхвърлен изцяло, при 31 за 2008г. и 57 за 2007г.

Наблюдава се тенденция за увеличаване дела на основателните претенции за разлика от предходните отчетни периоди.

 

 

 

7. Анализ на решените по същество ЧГД.

 

а. Видове дела по предмет.

От решените по същество през 2009г. общо 326 частни граждански дела:

- 317 са били за издаване на заповед за изпълнение (чл.410, 417 ГПК), при 89 за 2008г. и 29 за 2007г.;

- 9 са били за допускане на обезпечение на бъдещ иск, при 10 за 2008г. и 14 за 2007г.;

- 0 са били за назначаване на особен представител, при 0 за 2008г. и 4 за 2007г.;

- 2 съдебна поръчка, при 3 за 2008г. и 1 за 2007г.;

- 1 спиране изпълнението по изпълнителен лист, при 2 за 2008г. и 0 за 2007г.

Очевидна е тенденцията за заемане на основен дял в ЧНД от заповедните производства. Това е в съответствие с целта на законодателя за получаване на бързо съдебно съдействие по неоспорваните от неизправните длъжници претенции.

 

 

б. Резултати при приключването на делата.

- по 319 дела искането е било уважено изцяло, при 317 за 2008г. и 91 за 2008г.;

- по 2 дела искането е било уважено отчасти, при 5 за 2008г. и 2 за 2008г.;

- по 5 дела искането е било отхвърлено изцяло, при 4 за 2008г. и 8 за 2007г.

 

 

 

 

 

ІІІ-1. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА. АНАЛИЗ

НА ПРИЧИНИТЕ.

 

 

 

1. Общ брой прекратени дела.

 

От приключените през 2009г. 902 дела са прекратени 118, при 80 за 2008г. и 98 за 2007г.

Дялът на прекратените дела спрямо приключените е 13%, при 12% за 2008г. и 14% за 2007г.

Относителния дял на прекратените дела от общо приключените се запазва относително стабилен, но нисък през последните три години, което сочи, че тенденцията е за разглеждане на сезиращите съда искания по същество. Тук следва да се отбележи, че като разгледано по същество искане се отчитат и одобрените споразумения по НПК независимо, че формално процедурата приключва с прекратително определение.

 

 

2. Прекратени наказателни дела. Анализ на причините.

 

- 11 прекратени НДОХ (без делата, по които са били одобрени споразумения), при 7 за 2008г. и 11 за 2007г.;

- 7 прекратени НДЧХ, при 5 за 2008г. и 1 за 2007г.;

- 14 прекратени АНД, при 10 за 2008г. и 11 за 2007г., от които 3 по чл.78а НК (при 0 за 2008г. и 3 за 2007г.);

- 7 прекратени ЧНД, при 6 за 2008г. и 3 за 2007г.;

От прекратените наказателни дела от общ характер 6 са били върнати на прокурора за отстраняване на допуснати процесуални нарушения на досъдебното производство. Актовете за връщане дела на прокурора са подробно и ясно мотивирани с цел не само отстраняване нередовностите по конкретното дело, а подобряване цялостната практика на прокуратурата и недопускане на бъдещи пропуски, явяващи се основание за връщане на делата.

 

3. Прекратени граждански дела. Анализ на причините.

 

-         61 прекратени ГД, при 60 за 2008г. и 71 за 2007г., от които по спогодба 8, при 3 за 2008г. и 8 за 2007г.;

-         10 прекратени ЧГД, при 3 за 2008г. и 1 за 2007г.

Възстановен е броя на прекратените по спогодба граждански дела от 2007г., но като цяло следва да се отбележи, че въпреки напътването на съда, страните рядко изразяват склонност към взаимни отстъпки. В повечето случаи делата се прекратяват поради недопустимост на предявените искове, включително и поради неотстраняване на нередовности в рамките на процедурата по отстраняване на нередовности на исковата молба.

 

 

 

 

 

 

 

ІV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.

 

 

 

1. Брой обжалвани и протестирани съдебни актове.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

2007г.

7

0

9

5

2

13

4

2008г.

12

2

20

10

3

39

4

2009г.

19

1

27

3

1

55

6

Запазва се тенденцията за увеличение в броя на обжалваните и протестирани съдебни актове по почти всички видове дела. В горните данни са включени и обжалваните съдебни актове, които не са по същество на делото (като определения за прекратяване на производството, по налагане на мерки за неотклонение, за допускане на обезпечение и др.).

 

 

2. Резултати от въззивна и касационна проверка - брой потвърдени съдебни актове по същество.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

2007г.

5

0

8

5

0

8

3

2008г.

3

2

7

7

0

10

3

2009г.

11

0

18

2

2

36

5

 

 

3. Резултати от въззивна и касационна проверка - брой отменени (обезсилени) отчасти съдебни актове по същество.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

2007г.

2

0

0

0

0

1

1

2008г.

4

0

0

1

1

3

0

2009г.

4

0

1

0

0

0

13

 

 

4. Резултати от въззивна и касационна проверка - брой отменени (обезсилени) съдебни актове по същество.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

2007г.

0

0

1

0

0

0

0

2008г.

1

0

7

1

1

4

0

2009г.

1

1

2

1

0

15

0

 

 

5. Резултати от въззивна и касационна проверка - съотношение потвърдени/отменени прекратявания.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

2007г.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

3/3

0/0

2008г.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

5/10

0/0

2009г.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/4

0/0

 

 

Изводи :

Работата на съда като цяло от гледна точка на инстанционния контрол относно качеството на съдебните актове е добра. Запазва се тенденцията основната част от обжалваните съдебни актове по същество да бъдат потвърждавани от горните инстанции.

Следва да се вземе предвид, че единадесет от постановените отменявания на съдебни актове (изцяло или отчасти) са поради представяне на нови доказателства или десезиране на съда пред горната инстанция.

Намалял е броя на обжалваните определения за прекратяване на делата в сравнение с предходния отчетен период. Преодоляна е тревожната тенденция от предходния период на нарастване броя на отменените определения. Следва все пак да се отбележи, че страните или упълномощените от тях адвокати често не отстраняват указаните от съда нередовности в дадения срок, като правят това едва с частната жалба.

 

 

 

 

 

 

V. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН.

 

 

 

1. Натовареност по щат – дела за разглеждане.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

Общо

2007г.

3.85

0.25

2.58

1.71

0.42

8.19

1.08

18.08

2008г.

3.81

0.25

2.17

2.69

0.35

6.00

2.19

17.46

2009г.

3.38

0.21

2.50

2.29

0.60

5.85

7.8

21.92

 

 

 

2. Натовареност по щат – свършени дела.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

Общо

2007г.

3.23

0.13

2.23

1.60

0.29

5.81

1.06

14.35

2008г.

3.43

0.21

1.81

2.65

0.19

3.73

2.17

14.19

2009г.

2.73

0.19

2.12

2.23

0.38

4.10

7.04

18.79

 

3. Действителна натовареност – дела за разглеждане.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

Общо

2007г.

4.40

0.29

2.95

1.95

0.48

9.36

1.24

20.67

2008г.

4.26

0.28

2.42

3.00

0.40

6.70

2.44

19.49

2009г.

4.05

0.25

3.00

2.75

0.73

7.03

8.50

26.30

 

4. Действителна натовареност – свършени дела.

 

 

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

Общо

2007г.

3.69

0.14

2.55

1.83

0.34

6.64

1.21

16.40

2008г.

3.83

0.23

2.02

2.95

0.21

4.16

2.42

15.84

2009г.

3.27

0.23

2.55

2.68

0.45

4.93

8.45

22.55

 

През отчетния период, както и през предходните три години не е имало незаети щатни бройки за съдии, поради което разликата между натовареността по щат и действителната натовареност е незначителна и се дължи на използваните от съдиите отпуски.

Натовареността през последната година значително е увеличена, което се дължи основно на увеличеното постъпление на частни граждански дела и преди всичко активното използване на заповедните производства за съдебно съдействие при упражняването на граждански права.

 

 

 

V-1. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

 

 

1. Средна натовареност на съдиите.

Натовареността на съдиите в съда като цяло е приблизително еднаква. Утвърденият съдийски щат не позволява специализация на съдиите по отрасли, т.е. всеки от тях разглежда всички видове дела, които са подсъдни на районен съд като първа инстанция. Разпределението на постъпващите в съда дела по съдии-докладчици се извършва при спазване на принципа на случайния избор, чрез въведен в експлоатация програмен продукт. По този начин се постига равномерно разпределение по брой и тежест на постъпващите дела. Известни различия в броя на разпределените между съдиите дела произтичат от обстоятелството, че в рамките на седмичното си дежурство всеки съдия поема постъпващите дела, определени за разглеждане от дежурен съдия със заповед на председателя на съда. Тази категория дела обаче са без правна и фактическа сложност (например разпити пред съдия, одобряване на извършени претърсвания и изземвания и др.) и не натоварват значително съответния съдия.

 

2. Разпределени дела.

 

съдия

година

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

Всичко

Белев

2007

40

0

36

12

3

73

10

174

2008

38

1

19

29

3

44

21

155

2009

36

0

22

17

3

47

79

204

Япаджиева

2007

41

3

24

22

2

77

15

184

2008

38

2

23

22

1

43

28

157

2009

35

2

27

41

4

43

90

242

Димитров

2007

40

3

28

18

9

65

15

178

2008

36

2

20

30

3

46

28

165

2009

39

3

28

19

7

39

79

214

Бъчваров

2007

40

4

26

25

6

71

12

184

2008

41

1

25

43

5

40

27

182

2009

34

3

26

31

7

43

91

235

 

3. Решени дела.

 

Съдия

година

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

Всичко

Белев

2007

36

1

29

11

0

63

10

150

2008

42

0

19

28

3

36

19

147

2009

32

0

19

14

2

35

75

177

Япаджиева

2007

34

0

22

22

0

51

14

143

2008

41

2

18

23

1

35

28

148

2009

28

1

26

40

3

23

89

210

Димитров

2007

36

2

23

18

6

46

14

145

2008

35

0

18

27

2

32

27

141

2009

32

1

18

15

3

41

77

187

Бъчваров

2007

38

2

22

23

4

52

12

153

2008

40

3

22

43

2

17

27

154

2009

28

0

25

31

2

39

85

210

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Свършени дела.

 

Съдия

година

НДОХ

НДЧХ

АНД

ЧНД

ТД

ГД

ЧГД

Всичко

Белев

2007

39

1

33

11

1

83

10

178

2008

42

1

20

30

3

47

20

163

2009

34

1

22

15

3

50

79

204

Япаджиева

2007

38

1

26

22

0

67

14

168

2008

44

3

21

23

1

53

29

174

2009

30

2

31

41

4

44

90

242

Димитров

2007

37

2

24

19

8

62

15

167

2008

38

1

22

30

2

45

28

166

2009

34

4

21

18

7

51

81

216

Бъчваров

2007

41

2

24

25

5

67

12

176

2008

41

5

24

44

3

34

27

178

2009

33

2

28

33

4

52

88

240

 

 

4. Качество на съдебните актове – срочност.

 

Съдия

изготвени актове над 1 месец

изготвени актове над 3 месеца

изготвени актове над 6 месеца

 

2009

2008

2007

2009

2008

2007

2009

2008

2007

В.БЕЛЕВ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Н.ЯПАДЖИЕВА

12

4

11

0

0

0

0

0

0

Д.ДИМИТРОВ

17

24

13

12

16

16

0

4

9

И.БЪЧВАРОВ

29

16

16

11

25

25

8

6

8

 

От таблицата е видно, че въпреки равномерното натоварване на съдиите от гледна точка на разпределението на постъпващите в съда дела, съдиите Димитров и Бъчваров продължават да допускат забавяне при изготвяне на съдебните си актове. Подобрение има в срочността при съдия Димитров спрямо предходните отчетни периоди. Същия няма дела с актове, чиито изготвяне е било забавено над 6 месеца (за разлика от предходните години), а тези със забавяне повече от три месеца са били в началото на отчетния период. Различно е положението при съдия Бъчваров, който предвид изложените цифри не е положил старание за подобряване на работата, а по някои от делата актовете са били изготвени със забавяне от около година, което е недопустимо.

 

 

 

 

 

5. Качество на съдебните актове – резултати от инстанционния контрол.

 

 

съдия

отменени

изменени

оставени в сила

Белев

5 (2)

3 (2)

23

Япаджиева

11 (6)

5 (2)

25

Димитров

4 (1)

4 (1)

12

Бъчваров

5 (3)

4 (3)

14

 

В скоби е отбелязан броя на тези от отменените актове, които са имали този резултат поради представяне на нови доказателства, нови обстоятелства или десезиране на съда пред горната инстанция.

Тук изложените данни обхващат всички дела, които са върнати от горни инстанции през 2008г., включително и такива, по които първоинстанционният  съдебен акт е бил постановен през предходни години.

Следва да се отбележи, че съдия Бъчваров е постигнал добро качество на правораздаването от гледна точка на инстанционния контрол.

 

 

 

 

 

VІ.СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.

 

 

 

1. Общ брой дела.

 

Брой влезли в сила осъдителни присъди - 116, при 179 за 2008г. и 131 за 2007г.

Броят осъдителни присъди е функция на броя постановени съдебни актове по същество по НДОХ и НДЧХ за съответните периоди. Както бе посочено по-горе броя постъпили дела за разглеждане от тази категория, а от там и броя на осъдителните присъди е намалял през отчетния период.

 

2. Видове дела.

 

Видове дела по текстове от НК :

- най-голям дял имат общоопасните престъпления – 60, при 83 за 2008г. и 65 за 2007г.;

- на второ място са престъпленията против собствеността – общо 44, при 56 за 2008г. и 52 за 2007г., от които :

31 кражби, при 46 за 2008г. и 48 за 2007г.,

2 грабежи, при 0 за 2008г. и 2 за 2007г.,

3 присвоявания, при 3 за 2008г. и 1 за 2007г.,

1 измами, при 2 за 2008г. и 2 за 2007г.;

- престъпления против личността – 4, при 7 за 2008г. и 4 за 2007г.

- престъпления против реда и общественото спокойствие – 4, при 3 за 2008г. и 4 за 2007г.;

- престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 1, при 3 за 2008г. и 1 за 2007г.;

- престъпления против брака, семейството и младежта – 2, при 2 за 2008г. и 2 за 2007г.

 

 

3. Видове наложени наказания.

 

Видове подлежащи на изпълнение наказания :

- на лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 97 лица, при 107 за 2008г. и 93 за 2007г. Условно осъдени са 50, при 65 за 2008г. и 52 за 2007г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години е осъдено 1 лице, при 1 за 2008г. и 4 за 2007г.,

- наказание пробация е наложено на 38 лица, при 44 за 2008г. и 50 за 2007г.,

- наказание глоба е наложено спрямо 10 лица, при 7 за 2008г. и 10 за 2007г.,

- други наказания са наложени на 5 лица, при 2 за 2008г. и 6 за 2007г.

 

 

 

4. Изводи.

 

През 2009г. са приключили 3 дела, разглеждани по реда на бързите производства, при 0 за 2008г. и 1 за 2007г.

Запазва се тенденцията за заемане на най-значителен дял от общоопасните престъпления. Това се дължи преди всичко на увеличения брой престъпления по транспорта и съобщенията. На второ място отново са престъпленията против собствеността, от които основен дял заемат кражбите. Като цяло е запазена структурата на постъпилите дела по глави от НК. Структурата на наказаната престъпност по видове дела отново следва тази на постановените актове по същество по НДОХ и НДЧХ, тъй като оправдателните присъди са незначителна част от общия им брой.

Относно вида на наложените наказания се наблюдават следните тенденции :

- не се запазва тенденцията от предходната година за намаляване броя и относителния дял на наложените наказания глоба – броят на тези наказания е увеличен;

- намалял е броя на наложените наказания пробация и лишаване от свобода.

Както и през предходните периоди, липсват дела със значим обществен интерес.

 

 

 

 

VІ-1. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

 

 

 

престъпления

година

внесени прокурорски актове

осъдителни присъди

относителен дял

общоопасни

(гл.11 НК)

2007

78

74

94.87%

2008

75

83

110%

2009

68

58

85%

против собствеността

(гл.5 НК)

2007

60

53

86.67%

2008

61

56

91.80%

2009

54

44

81.48%

против личността

(гл.2 НК)

2007

9

7

77.78%

2008

6

7

117%

2009

6

7

117%

против реда и общественото спокойствие

(гл.10 НК)

2007

5

5

100%

2008

7

7

100%

2009

4

3

75%

против дейността на държавни органи...

(гл.8 НК)

2007

5

1

20%

2008

1

3

300%

2009

2

1

50%

против брака, семейството и младежта

(гл.4 НК)

2007

4

4

100%

2008

2

2

100%

2009

5

5

100%

Други

2007

0

1

%

2008

3

0

0%

2009

5

2

40%

Общо

2007

161

145

90%

2008

155

158

102%

2009

144

120

83.33%

 

Липсват дела със значим обществен интерес.

От горните изводи следва извода, че през последните три години е налице тенденция за намаляване на внесените обвинителни актова, а през последната година се е увеличил относителния дял на оправдателните присъди, което е знак за недобра работа на прокуратурата.

 

 

 

 

 

VІ-2. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

 

 

Общият брой на осъдените лица е 151, при 161 за 2008г. и 163 за 2007г.

През отчетния период са били осъдени 7 непълнолетни лица, при 5 за 2008г. и 11 за 2007г.

Броят на осъдените лица пропорционално намалява с броя на внесените от прокуратурата обвинителни актове.

Запазва се тревожната тенденция на относително висок брой лица, които са били съдени  като непълнолетни.

 

 

 

 

VІІ. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ.

 

 

 

 

оправдателни присъди

част. оправд. присъди

оправдани лица

част. оправдани лица

2007г.

2

7

4

7

2008г.

1

6

1

6

2009г.

5

6

5

7

 

Преди всичко прави впечатление повишения брой оправдателни присъди. Тенденцията е тревожна и сочи на занижено качество в работата на прокуратурата. Като цяло оправдателните присъди се протестират от съответния прокурор и потвърждават от горната инстанция. Често протестите не се поддържат от прокурора пред въззивната инстанция. понижението в качеството на работа на прокуратурата до голяма степен се дължи на лошата кадрова политика, изразяваща се в поддържане на незает прокурорски щат. През по-голямата част от годината на практика в прокуратурата са работили само двама прокурори (при утвърден щат 6 щатни бройки), които са крайно недостатъчни да поемат текущата работа.

От процесуална гледна точка причините за постановените оправдателни присъди в почти всички случаи са недоказване на повдигнатото обвинение. По някои от делата се наблюдава недоказаност и обективна невъзможност за надлежно доказване на обвинението още при постъпване на обвинителния акт и материалите от досъдебното производство в съда. В други случаи прокурорът е имал вътрешно убеждение за доказаност на обвинението, което въпреки, че е било формирано съобразно всички процесуални правила, не е било възприето от съдебния състав. През годината е имало случай на постановена оправдателна присъда и поради неспособност на прокурора да подведе фактите под съответната наказателна норма и непознаване на закона, като тази присъда е била протестирана и потвърдена от горната инстанция.

Съществена слабост в работата на органите на досъдебното производство, водеща до потенциална възможност от постановяване на оправдателна присъда във всеки конкретен случай, и през 2009г. е било твърде ограниченото използване на предвиденото от НПК съдебно съдействие в тази фаза на наказателния процес. В тази връзка е необходима завишена прокурорска активност при ръководството на досъдебната фаза на наказателния процес.

Съществена причина за постановените частично оправдателни присъди и оправдани отчасти лица, както и през предходния отчетен период, продължава да е липсата на прецизност при формулиране на обвинението от прокурора. В повечето случаи при действията си след приключване на разследването прокурорът не ревизира повдигнатото до този момент обвинение, а възприема направо това, което вече е било повдигнато. Организационна причина за “недоглеждането” на обвинението е начина на отчитане качеството на работа на прокуратурата, който държи сметка единствено за изцяло оправдателните присъди.

Извън това, като цяло дела на оправдателните присъди и оправданите лица не е съществена част от общо постановените присъди и броя на осъдените лица. Това обаче не дава основание да се игнорира очертаната през годината неблагоприятна тенденция на рязко увеличаване на оправдателните присъди.

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.   Брой на работещите в районния съд съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Незаети щатни бройки.

 

В началото на отчетния период съдийският щат в Поморийски районен съд е бил четири щатни бройки. Председател на съда е бил съдия Веселин Белев, а районни съдии – Нася Япаджиева, Димитър Димитров и Ивайло Бъчваров. През отчетния период не са настъпили промени в съдийския щат и персоналния съдийски състав.

През целия отчетен период в съда е имало една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител. Длъжността е заемана от Теодора Петрова въз основа на трудов договор № ЛС-И-264/13.06.2001г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 18.06.2001г.

През отчетния период в съда е имало една щатна бройка за съдия по вписванията. Длъжността е заета от Васил Митев въз основа на трудов договор № ЛС-И-1072/25.05.2004г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 11.06.2004г.

 

2. Съдебни служители. Щатни бройки, персонален състав.

 

В началото на отчетния период щатът на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил единадесет щатни бройки.

Административен секретар е бил Гавраил Бачев, а главен счетоводител Милена Митева.

Съдебни секретари - протоколисти са били Йовка Тодорова, Валентина Атанасова и  Виолета Михалева.

Секретар съдебноизпълнителна служба е била Атанаска Павлова.

В служба деловодство на длъжност компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции са работили Иванка Мерджанова, Анна Янкова и Атанаска Желева.

Компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – бюро Съдимост, архив е била Руска Кирова.

Призовкар-чистач е била Анка Христова.

На 16.04.2009г., след проведен конкурс, на новоразкрита щатна длъжност системен администратор, е встъпила Светла Иванова.

В началото на отчетния период щатът на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил дванадесет щатни бройки.

 

 

2.     Предложения за промени в щата – мотиви.

 

Съдийският щат на Поморийски районен съд е достатъчен и позволява задълбочено и срочно разглеждане на делата.  Следва да се отбележи, че въпреки задоволителната щатна обезпеченост, тя не позволява профилиране на съдиите по видове дела.

Добра е кадровата обезпеченост откъм държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Натоварването в тези звена на съда не сочи необходимост от разкриване на нови щатни бройки.

Не е добра кадровата обезпеченост на съда откъм съдебни служители. Общия брой на съдебните служители в съда е 12, т.е. на един съдия съответстват 3 служителя.

Щатната численост не позволява всеки районен съдия да бъде в екип със самостоятелен секретар. Това обосновава необходимостта от разкриване на четвърта щатна бройка за тази длъжност, като по този начин се позволи сформиране на екип към всеки съдия.

Същото се отнася и до съдебното деловодство, където работещите по щат служители изпълняват и функциите на служба Регистратура. Утвърденият щат не позволява отделяне на гражданско и наказателно деловодство, както и работата на всеки районен съдия с отделен деловодител. Въпреки необходимостта от разкриване на нова щатна бройка за деловодител, което ще позволи оформяне на екип към всеки съдия, това към момента напрактика е невъзможно поради ограничения сграден фонд, който ползва съда.

Друг факт, натоварващ работата на отделни звена в съда е това, че бюро Съдимост и архива на съда се обслужват от един щатен служител. Това натоварва не само служителя, който заема съответната длъжност, но и тези служители, които го заместват при отсъствие (поради ползване на отпуск и др.).

Необходимо е и откриването на втора бройка „призовкар-чистач”. В момента за тази длъжност е налице една заета щатна бройка. Този съдебен служител е значително натоварен поради съвместяването на двете длъжности. В случаите, когато ползва отпуск напрактика почистването на съдебната сграда се извършва от външни лица въз основа на договор за услуга, а връчването на призовките се извършва от останалите служители на съда, съобразно създадената от административния секретар организация.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………….

/Веселин Белев/