ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ПОМОРИЙСКИ

РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2005 ГОДИНА

 

 

Днес, 09.02.2006 г., в изпълнение на правомощията си по чл.56 ал.1 т.2 б.А ЗСВ, при спазване на указанията, дадени с решение на ВСС по протокол № 7/01.02.2006 г., след като се запознах подробно с данните относно работата на Поморийски районен съд за последните три години, установих следното :

 

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.      Брой на работещите в районния съд съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията (незаети щатни бройки).

 

През отчетния период съдийският щат в Поморийски районен съд е три щатни бройки. В началото на отчетния период председател на съда е бил съдия Веселин Белев, а районни съдии – Нася Япаджиева и Яни Гайдурлиев. С решение по протокол № 2/02.02.2005г. на ВСС съдия Яни Гайдурлиев е преназначен на длъжността съдия в Бургаски районен съд. С решение по протокол № 31/26.10.2005г. на ВСС следователя в ОСС Бургас Димитър Димитров е преназначен на длъжността съдия в Поморийски районен съд. Съдия Димитров е встъпил в длъжност на 01.11.2005г.

През целия отчетен период в съда е имало една щатна бройка за съдия-изпълнител. Длъжността е заемана от Теодора Петрова въз основа на трудов договор № ЛС-И-264/13.06.2001г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 18.06.2001г.

През отчетния период в съда е имало една щатна бройка за съдия по вписванията. Длъжността е заета от Васил Митев въз основа на трудов договор № ЛС-И-1072/25.05.2004г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 11.06.2004г.

 

2. Брой на служителите.

 

В началото на отчетния период щатът на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил десет щатни бройки.

Административен секретар е била Елена Благоева, а старши специалист - счетоводител Гавраил Бачев.

Съдебни секретари - протоколисти са били Йовка Тодорова и Валентина Атанасова.

Секретар съдебноизпълнителна служба е била Атанаска Павлова.

Съдебни деловодители са били Иванка Мерджанова и Анна Янкова, а съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба – Атанаска Желева.

Съдебен архивар е била Руска Кирова, която е изпълнявала и функциите на служител при бюро “Съдимост”.

Призовкар-чистач е била Анка Христова.

Със заповед № 7/31.01.2005г. е прекратено трудовото правоотношение с административния секретар Елена Благоева на основание чл.188о ЗСВ вр. с чл.326 вр. с чл.328 ал.1 т.10 КТ - поради  придобитото право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Със заповед № 8/31.01.2005г. на длъжността административен секретар е преназначен счетоводителя на съда Гавраил Бачев, а длъжността старши специалист – счетоводител е останала вакантна. Със заповед № 59/26.10.2005г. е обявен конкурс за заемане на длъжността. Спечелилият конкурса е встъпил след края на отчетния период – на 03.01.2006г.

Със заповед № 2/06.01.2005г. и заповед № 16/23.03.2005г. длъжността „съдебен архивар” е трансформирана в „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – бюро Съдимост, архив”. Същата е продължила да се изпълнява от Руска Кирова през целия отчетен период.

Със заповед № 57/26.10.2005г. е разкрита нова щатна бройка за съдебен секретар – протоколист, за заемането на която е обявен конкурс. Спечелилият конкурса е встъпил след края на отчетния период – на 03.01.2006г.

В края на отчетния период щатът на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил единадесет щатни бройки, от които две незаети.

 

 

2.      Предложения за промени в щата – мотиви.

 

Поради тенденцията за постоянно нарастване броя на постъпилите и разгледаните в съда дела през последните три години в края на отчетния период е налице необходимост от увеличение на съдийския щат. В тази връзка след края на отчетния период – в началото на 2006г. е направено искане за трансформиране на един щат са следовател в ОСС Бургас в щат са районен съдия в Поморийски районен съд. До съществено затруднение в работата на районните съдии и увеличаване на реалната натовареност е довело обстоятелството, че през девет месеца от отчетния период в съда са работили двама съдии, поради незаетия щат.

Добра е кадровата обезпеченост откъм съдии-изпълнители и съдии по вписванията.

Съществено подобрение в работата на съда се очакват след края на отчетния период поради обстоятелството, че е увеличен щата на съдебните секретари - протоколисти.

Целесъобразно би било да се открие щат за служител в Бюро съдимост и за чистач. Тези длъжности в момента се изпълняват съответно от съдебния архивар и призовкаря. Подобно съвместяване обаче затруднява работата на тези съдебни служители. Затрудненията са още по-големи в периодите, когато се ползва отпуск. В тези случаи заместващия служител следва да изпълнява освен своята, още две длъжности. Напрактика почистването на съдебната сграда през периодите на отпуск на призовкаря-чистач се извършва от външни лица въз основа на договор за услуга.

 

 

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

 

А. НАКАЗЕТЕЛНИ ДЕЛА

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

Общ брой разгледани наказателни дела 378 (в това число 337 новопостъпили и 41 останали несвършени в началото на отчетния период), при 368 за 2004г. и 411 за 2003г., от които:

 

НДОХ – 126, при 123 за 2004г. и 140 за 2003г., в това число:

- 104 новопостъпили и

- 22 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НДЧХ – 9, при 11 за 2004г. и 19 за 2003г., в това число :

- 6 новопостъпили;

- 3 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НДАХ – 142, при 137 за 2004г. и 119 за 2003г., в това число:

-по чл.78а от НК – 55, от които 3 останали несвършени в началото на отчетния период,

-УБДХ – 13 новопостъпили и новообразувани;

-други административнонаказателни дела /по ЗГ, ЗДДС, ЗДвП, ЗТСУ, ЗЗППТ и др./ - 74 дела, от които – 62 новопостъпили  и 12 останали несвършени в началото на отчетния период.

 

ЧН дела – 101, при 97 за 2004г. и 133 за 2003г., в това число:

- 4 искания за вземане на мерки по чл.152а НПК;

- 2 за изменение на взета мярка за неотклонение по чл.152б НПК;

- 43 разпити на свидетели и уличени по искане на разследващия орган;

- 44 други (разрешения и одобрения за извършени действия по разследване);

- 2 реабилитация и

- 6 по ЗЗ (искания за настаняване за принудително лечение).

 

 

2. Структура на постъпилите наказателни дела по текстове от НК. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

А. НДОХ :

а. Приключване на делата.

 

От разгледаните през 2005г. НДОХ с присъда са приключили 41, при 50 за 2004г. и 58 за 2003г. Прекратени са 68, при 51 за 2004г. и 59 за 2003г., от които:

-          със споразумение 66, при 46 за 2004г. и 54 за 2003г.,

-          върнати за доразследване 0, при 4 за 2004г. и 1 за 2003г.,

-          прекратени по други причини – 2, при 1 за 2004г. и 4 за 2003г.

През 2005г. са постъпили 24 дела, разглеждани по реда на бързите полицейски производства, при 28 за 2004г. и 49 за 2003г.

 

б. Осъдени лица.

 

Общият брой на съдените лица е 124, при 123 за 2004г. и  149 за 2003г. От общо съдените лица през отчетният период оправдани са 4, при 2 за 2004г. и 5 за 2003г. Общият брой на осъдените лица е 117, при 120 за 2004г. и 140 за 2003г. През отчетния период са били осъдени 5 непълнолетни лица, при 11 за 2004г. и 18 за 2003г.

Броят на наказаните лица по чл.414ж НПК е 74, при 52 за 2004г. и  63 за 2003г.

 

 

 

 

в. Видове наложени наказания.

 

- на лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 60 лица, при 75 за 2004г. и 94 за 2003г. Условно осъдени са 33, при 53 за 2004г. и 77 за 2003г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години е осъдено 1 лице, при 3 за 2004г. и 1 за 2003г.,

- наказание пробация е наложено на 22 лица,

- наказание глоба е наложено спрямо 32 лица, при 35 за 2004г. и 44 за 2003г.,

- други наказания са наложени на 2 лица, при 7 за 2004г. и 1 за 2003г.

 

 

г. Видове дела.

 

- От анализа на постъпилите НДОХ делата по текстове от НК най-голям дял се пада на престъпленията против собствеността – общо 41, при 62 за 2004г. и 67 за 2003г., от които :

29 кражби, при 48 за 2004г. и 48 за 2003г.,

0 грабежи, при 1 за 2004г. и 0 за 2003г.,

6 присвоявания, при 7 за 2004г. и 10 за 2003г.,

1 измами, при 2 за 2004г. и 4 за 2003г., а останалите 5 – други.

- На второ място са общоопасните престъпления – 27, при 26 за 2004г. и 18 за 2003г., от които престъпленията по чл.343 НК – 23, при 24 за 2004г. и 15 за 2003г. Тук следва да се отбележи, че във връзка с измененията в законодателната уредба голяма част от общоопасните престъпления се разглеждат по реда на чл.78а НК, поради което по тях не се образуват НОХД, а НАХД.

- На трето място са престъпленията против реда и общественото спокойствие – 15, при 11 за 2004г. и 5 за 2003г.

- На четвърто място са престъпленията против личността – 11, при 10 за 2004г. и 8 за 2003г.

- На пето място са документните престъпления – 3, при 6 за 2004г. и 2 за 2003г.

От горепосочените цифри следва да се направят следните изводи:

И през тази година се запазва тенденцията за заемане на най-значителен дял от престъпленията против собствеността. На второ място са общоопасните престъпления, което в дългосрочен план следва да се разглежда като тенденция в съдебния район. Като цяло е запазена структурата на постъпилите дела по глави от НК.

Относително устойчив е броя на съдените и осъдените лица, като и на оправданите лица.

 

Б.  НДЧХ :

 

През 2005 година в ПРС  са постъпили 6, при 8 за 2004г. и 11 за 2003г. Постъплението на този род дела е намаляло в сравнение с предходните отчетни периоди, като тенденцията е относително трайна.

Следва да се отбележи, че въпреки усилията, които продължават да полагат съдиите за приключване на този вид дела с помирение между тъжители и подсъдими, приключили по този начин НДЧХ през отчетния период липсват, докато за 2004г. този брой е бил 4, а за 2003г. - 3.

От постъпилите през годината 6 дела 3 са по обвинение за причинена телесна повреда (чл.129 и чл.130 НК), 2 са по обвинение за обида и клевета (чл.146-148а НК).

 

 

В.  НДАХ:

 

През отчетния период са постъпили 127, при 123 за 2004г. и 106 за 2003г. Запазва се тенденцията към увеличаване броя на тази категория дела.

От делата, образувани по жалби срещу наказателни постановления най-голям е  броят на делата по ЗДП – 39, следват по ЗДДС, ДПК и др. данъчни закони – 15, и др.

 

 

Г.  ЧНД:

 

ЧНД постъпили през отчетния период – 100, при 96 за 2004г. и 123 за 2003г., от които:

- мерки по чл.152а НПК - 4, при 5 за 2004г и 4 за 2003г.,

- мерки по чл.152б НПК - 2, при 3 за 2004г. и 3 за 2003г.,

- разпити - 43, при 48 за 2004г. и 74 за 2003г.,

- други - 44, при 34 за 2004г. и 42 за 2003г.,

- кумулация - 0, при 0 за 2004г. и 4 за 2003г.,

- настаняване за принудително лечение - 5 и

- реабилитация – 2, при 2 за 2004г. и  6 за 2003г.

От данните за броя на ЧН делата е видно, че най-голям е делът на ЧНД от досъдебното производство. Не се запазва тенденцията за намаляване броя на тази категория дела, дължаща се на намалялата активност от страна на органите на досъдебното производство.

 

 

 

 

 

3. Бюро съдимост при ПРС.

 

През отчетния период са издадени – 4 690 свидетелства за съдимост при 4 238 за 2004г. и 4 685 за 2003г. Системно се актуализират бюлетините за съдимост, като при издаване на свидетелство или справка по бюлетините, последните се представят на дежурния съдия, който се произнася незабавно и прави съответните отбелязвания относно настъпили факти, засягащи съдимостта на лицето. Въведената автоматизирана обработка на данните в Бюро съдимост значително подобрява и облекчава работата на тази служба.

 

 

 

 

 

Б.  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА (ГД, ЧГД)

 

 

1. Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

През отчетния период са разгледани 567, при 432 за 2004г. и 352 за 2003г., от които :

- новообразувани 467, при 337 за 2004г. и 242 за 2003г.,

- 91 останали несвършени в началото на отчетния период, при 81 за 2004г. и 101 за 2003г.,

- 9 получени по подсъдност, при 13 за 2004г. и 8 за 2003г., и

- 0 върнато за ново разглеждане, при 1 за 2004г. и 1 за 2003г.

 

 

2. Структура на гражданските дела.

 

От разгледаните през 2005г. 567 граждански дела са свършени общо 445, при 341 за 2004г. и 271 за 2003г. 122 дела са останали несвършени в края на отчетния период, при 91 за 2004г. и 81 за 2003г.

От свършените дела с акт по същество (решение, определение) са приключили 383, при 274 за 2004г. и 224 за 2003г. Искането е уважено изцяло по 324 дела, уважено частично при 35 и отхвърлено при 24 от делата. Прекратени по спогодба са 5 дела, а по други причини 57.

От общия брой разглеждани граждански дела най-голям е делът на исковете по СК – 110 (при 87 за 2004г. и 70 за 2003г.), в това число :

- за развод и недействителност на брака 46, при 40 за 2004г. и 31 за 2003г.,

- за развод по взаимно съгласие – 23, при 15 за 2004г. и 9 за 2003г.,

-          издръжка – 10, при 9 за 2004г. и 9 за 2003г., и

-          изменение на издръжка – 12, при 15 за 2004г. и 19 за 2003г.

На второ място са вещните искове – 78, (в това число по ЗСПЗЗ 18), при 57 за 2004г. и 20 за 2003г.

На трето място са облигационните искове – 77, от които 0 за непозволено увреждане, при 83 за 2004г. и 52 за 2003г.

На четвърто място са исковете за делба - 50 , при 36 за 2004г. и 11 за 2003г.

На пето място са исковете по КТ – 7, при 13 за 2004г. и 27 за 2003г. От исковете по КТ за отмяна на уволнение – 1.

За отчетния период са разгледани 155 дела по чл.237 от ГПК, при 65 за 2004г. и 11 за 2003г.

Други дела – 88, в това число искове за установяване на факти, за осиновяване, за промяна на име, обезпечения на бъдещи искове, при 91 за 2004г. и 58 за 2003г.

 

 

 

 

В. КАЧЕСТВО НА

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

1.Срокове, в които са образувани и насрочени делата. Отложени дела – процент, причини за отлагане и изготвяне на съдебни актове.

 

При образуването и насрочването на делата в Поморийски районен съд се спазват законните срокове. Делата се образуват най-късно в 2- дневен срок от постъпването им в съда и се насрочват в месечен или най-късно двумесечен срок, в зависимост от вида и характера на делото. Този срок е шестмесечен за делата в които участват като страни лица с адрес за призоваване в чужбина. Срокът е три месечен когато страна се призовава чрез “Държавен вестник”. Когато се касае за НДОХ със задържани лица, както и в случаите на проведено дознание,  те се насрочват в едномесечен срок, като във всички останали случаи съдебното заседание по тези дела се насрочва до два месеца от представяне на обвинителния акт или тъжбата в съда. През отчетната година не е правено искане за разрешение от председателя на съда заседание по НДОХ да бъде насрочено в по-дълъг от двумесечния срок/чл.255 ал.3 НПК/.

В Поморийски районен съд не е отложено нито едно дело по причина отсъствие на съдия (по болест, командировка и др.).

От въвеждане института на жалбите за бавност и до настоящия момент такива срещу действията на съдиите в ПРС не са постъпвали.

През годината са постъпили 9 самоотвода, които обаче не са довели до необходимост от командироване на съдии от друг район за разглеждане на дела в ПРС.

До 3 месеца са приключили 663 дела при 521 за 2004г. и 473 за 2003г. Над 3 месеца са приключили 117 дела при 99 за 2004г. и 94 за 2003г. Останали несвършени в края на отчетния период 165 при 132 за 2004г. и 122 за 2003г. Увеличения брой на останалите несвършени дела в края на отчетния период се обяснява с увеличеното постъпление на делата.

 

 

2. Обжалвани съдебни актове.

 

 

А.  Наказателни дела :

 

Общо – 38, отменени – 5, изменени 0, потвърдени 19, без резултат 14, от които :

а.  На съдия Белев – 13, от които потвърдени 8, изменени 0, отменени 1, без резултат 4;

б.  На съдия Япаджиева – 20, от които потвърдени 10, изменени 0, отменени 4 и без резултат 6;

в.  На съдия Гайдурлиев – 5, от които потвърдени 1, изменени 0, отменени 0 и без резултат 4;

г.  На съдия Димитров – 0.

 

 

Б. Граждански дела:

 

Общо – 78, от които 30 оставени в сила, отменени отчасти – 3, отменени 8, обезсилени - 0, без резултат – 37, от които :

а.  На съдия Белев: - 39, от които оставени в сила 16, отменени отчасти 0, отменени 4, обезсилени 0, без резултат 19,

б.  На съдия Япаджиева: – 20, от които оставени в сила 8, отменени отчасти 2, отменени 0, обезсилени 0, без резултат – 10;

в. На съдия Гайдурлиев : - 17, от които оставени в сила 6, отменени отчасти 1, отменени 4, обезсилени 0, без резултат 6;

г.  На съдия Димитров : - 2, от които оставени в сила 0, отменени отчасти 0, отменени 0, без резултат 2.

 

 

 

 

 

 

2.          Натовареност на съдиите.

 

Средната месечна реална натовареност на съдиите, както и натовареността по щат се изчисляват съобразно правилата за изготвяне на таблица – приложение № 1 към доклада.

При преценката на натовареността на съдиите следва да се има предвид, че през отчетния период са разгледани допълнително 3 дела в други съдебни райони, в които магистратите са били командировани.

При сравняване на данните с предходния отчетен период се констатира, че средната щатна натовареност на съдия за месец е повишена с около 4 дела. Реалната месечна натовареност е повишена с около 9 дела поради незаетия съдийски щат за период от девет месеца.

Поради ниската щатна численост на съдиите съдебната практика в Поморийски районен съд е многократно обобщавана по чл.56а ал.2 т.2 ЗСВ.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

През годината са постъпили за образуване – 213 дела, при 151 за 2004г. и 145 за 2003г. т.е. тенденцията към увеличаване на постъплението се засилва. Останали несвършени в началото на отчетния период 907, при 820 за 2004г. и 717 за 2003г.

Или общо разглеждани 1120 дела (при 971 за 2004г. и 862 за 2003г.), от които :

- прекратени чрез изплащане – 75 дела, при 41 за 2004г. и 29 за 2003г.,

- прекратени по други причини – 135 дела, при 23 за 2004г. и 13 за 2003г.,

- останали несвършени в края на отчетния период – 910, при 907 за 2004г. и 820 за 2003г.

 

 

а. Видове разглеждани изпълнителни дела според взискателя.

 

- дела в полза на държавата 51, при 52 за 2004г. и 45 за 2003г.,

- в полза на ЮЛ 297, при 194 за 2004г. и 155 за 2003г.,

- в полза на граждани 768, при 721 за 2004г. и 658 за 2003г.,

- разгледани са 4 дела по изпълнение на чуждестранни решения при 4 за 2004г. и 4 за 2003г. Както и през миналата така и през настоящата година те са за издръжка и са останали несвършени в началото на отчетния период. Прекратяването на тези дела става обикновено при навършване на пълнолетие на детето.

 

 

б. Брой  на разглежданите дела по видове.

 

- най-голям е бил броя на постъпили дела са за събиране на парични вземания в полза на граждани – 768, при 721 за 2004г. и 658 за 2003г., с обща сума за събиране 895 475лв., при 780 393лв. за 2004г. и 15 973 864лв. за 2003г.,

- на второ място са делата за събиране на суми в полза на ЮЛ – 297 (при 194 за 2004г. и 155 за 2003г.),  като общата за събиране сума по тях възлиза на 1 752 595лв., при 1 430 535 лв. за 2004г. и 1 067 687лв. за 2003г.,

- на трето място са делата за събиране на присъдени издръжки - 285 на брой, при  269 за 2004г. и 247 за 2003г.,

- на четвърто място по брой са делата за изпълнение на определено действие – 222, при 221 за 2004г. и 214 за 2003г.,

- на пето място са делата за събиране на суми, присъдени в полза на държавата – 51, при 52 за 2004г. и 45 за 2003г.,

- на шесто място са делата за предаване на недвижими имоти 37, при 35 за 2004г. и 29 за 2003г.,

- на седмо място са делата за предаване и свиждане на деца – 22, при 20 за 2004г. и 19 за 2003г.

- на осмо място са делата за предаване на движими вещи – 5, при 7 за 2004г. и 5 за 2003г.

 

 

в. Брой и вид на насрочените и свършени изпълнителни дела, според способа на изпълнение.

 

От делата, образувани (постъпили и останали от предходни отчетни периоди) в полза физически и юридически лица и държавата:

 

 

2005г.

2004г.

2003г.

Насрочени общо

132

83

73

В полза на държавата

2

4

2

В полза на ЮЛ

88

22

14

В полза на физически лица

42

57

57

Изпълнени общо

90

49

36

В полза на държавата

1

3

1

В полза на ЮЛ

70

13

7

В полза на физически лица

19

33

28

Насрочени описи на недвижими имоти

11

11

8

В полза на държавата

1

2

1

В полза на ЮЛ

4

2

4

В полза на физически лица

6

7

3

Изпълнени описи на недвижими имоти

5

8

5

В полза на държавата

1

2

-

В полза на ЮЛ

1

1

3

В полза на физически лица

3

5

2

Насрочени описи на движими вещи

103

47

28

В полза на държавата

-

-

1

В полза на ЮЛ

83

17

4

В полза на физически лица

20

30

23

Изпълнени описи на движими вещи

75

28

10

В полза на държавата

-

-

1

В полза на ЮЛ

69

10

1

В полза на физически лица

6

18

8

Насрочени въводи

6

13

21

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

2

2

В полза на физически лица

6

11

19

Изпълнени въводи

5

6

15

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

1

2

В полза на физически лица

5

5

13

Насрочени продажби на недвижими имоти

5

8

14

В полза на държавата

1

2

-

В полза на ЮЛ

-

1

3

В полза на физически лица

4

5

11

Изпълнени продажби на недвижими имоти

2

4

5

В полза на държавата

-

1

-

В полза на ЮЛ

-

1

1

В полза на физически лица

2

2

4

Насрочени продажби на движими вещи

3

2

1

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

1

-

-

В полза на физически лица

2

2

1

Изпълнени продажби на движими вещи

1

1

-

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на физически лица

1

1

-

Насрочени за предаване на движими вещи

-

2

-

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

-

2

-

Изпълнени за предаване на движими вещи

-

2

-

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

-

2

-

Насрочени за предаване на деца

-

-

1

Изпълнени за предаване на деца

-

-

1

Насрочени за предявяване разпределение на суми

4

-

-

Изпълнени за предявяване разпределение на суми

2

-

-

 

 

 

 

г. Събрани суми.

 

През изминалата 2005 година общо събраните суми възлизат на 230 459лв., при 181 740лв. за 2004г. и 236 361лв. за 2003г., от които :

- в полза на държавата 21 830лв., при 8 332лв. за 2004г. и 104 728 за 2003г.,

- в полза на юридически лица 33 047лв., при 59 292лв. за 2004г. и 21 100лв. за 2003г.,

- в полза на физически лица 175 152лв., при 113 941лв. за 2004г. и 110 533лв. за 2003г.

Общо дължимите суми по изпълнителни дела са 895 475лв. за постъпилите 213 дела за 2005г., при 780 393лв. за 2004г. и 15 973 864лв. за 2003г.

Останали несъбрани до края на отчетния период общо 1 537 650лв., при 17 323 505лв. за 2004г. и 16 972 663лв. за 2003г.

Спаднати суми по опрощаване, прекратени по подсъдност, давност, перемция – 15 902 624лв., при 1 293лв. за 2004г. и 3 967лв. за 2003г.

 

 

 

 

 

 

 

ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.

 

 

 

1. Статистическа таблица.

 

 

2005г.

2004г.

2003г.

Молби за вписване и др. Общо

3 882

3 156

2 332

Общо вписвания по образувани нотариални дела, от които :

2 935

2 377

1 900

Обстоятелствени проверки

232

138

71

Дарения

229

177

136

Продажби

1 470

1 107

657

Суперфиции

61

34

25

Замени

10

18

9

Актове за придобити имоти по регулация

1

-

1

Договорни ипотеки

229

189

142

Констативни нотариални актове, без извършена обстоятелствена проверка

122

110

74

Актове за общинска собственост

 420

456

515

Актове за държавна собственост

52

53

11

Други подлежащи на вписване актове, по които се образуват нотариални дела

109

93

249

Общо вписвания без образувани нотариални дела, от които :

947

779

432

Законни ипотеки

46

48

19

Възбрани

42

42

26

Други вписвания по чл.4 б.Б-И от Правилника за вписванията

869

689

387

Отбелязвания

4

45

46

Заличавания

165

146

135

Молби по които се образуват нотариални дела, без извършване на вписвания (завещания и др.)

1

2

10

 

През отчетния период няма постановени откази за вписване.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. СГРАДЕН  ФОНД  И  ТЕХНИЧЕСКА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

1.Сграда, оборудване, проблеми.

 

Поморийски районен съд се помещава в  административна сграда, собственост на община Поморие, с избен и тавански етажи построена в парцел I в кв.69 по плана на гр.Поморие, ул.”Калоян” №1, през 1939г. Сградата е с масивна конструкция с носещи тухлени стени, с частични стоманобетонови колони, греди и пояси и междуетажни стоманобетонови плочи, с изключение на конструкцията над третия етаж, която е дървен гредоред. С решение № 429/05.03.2003г. на общинския съвет на община Поморие на основание чл.12 ал.2 ЗОС върху ползваната сграда е учредено право на ползване за срок от пет години на Висшия съдебен съвет за нуждите на Поморийски районен съд. Тук следва да се отбележи, че въпреки общата формулировка, според която се отстъпва правото на ползване върху цялата сграда, община Поморие безспорно е собственик само на втори и трети етаж, поради което това са и пределите на отстъпеното право на ползване. Първият етаж е собственост на физически лица и е организиран като кафене.

С решение № 525/17.07.2003г. на Общински съвет гр.Поморие в полза на държавата за нуждите на Поморийски районен съд е прехвърлена безвъзмездно собствеността върху незастроено дворно място с площ 587 кв.м., представляващо УПИ VІІІ-5032 в кв.229 по ПЗР на гр.Поморие. С решение № ІІІ.6.2 по протокол № 39/08.12.2004г. на Висшия съдебен съвет председателя на Поморийски районен съд е упълномощен да започне процедура по ЗОП за определяне на изпълнител за проектиране на съдебна палата, която да се изгради в посочения УПИ. Съгласно решението на ВСС процедурата по ЗОП следва да започне след съгласуване в ВСС на техническото задание за проекта. В рамките на отчетния период е приключила процедурата по съгласуване на техническите задания (съответно на съда и прокуратурата). Проведена е процедура по ЗОП в следствие на което към края на 2005г. година ПРС се е снабдил с идеен проект за съдебна палата, която да се изгради в посочения по-горе УПИ. Средствата за провеждане на процедурата и закупуване на идейния проект са били предвидени в утвърдената за съда годишна бюджетна сметка.

 

 

2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.

 

През отчетния период са закупени три климатични инсталации (за трите съдийски кабинета).

Закупени са седем компютърни конфигурации, а две са получени за ползване от Агенцията по вписванията. Закупено и монтирано е DVD записващо устройство.

Към края на отчетния период всички работни места са оборудвани с компютърни системи, като тези на съдията по вписванията и служителите в СИС (общо 3 бр.) са стари и са за подмяна, тъй като не могат да оперират със съвременни компютърни програми. В ползваната от съда сграда е инсталирана локална мрежа с достъп до всяко работно място. Осигурен е постоянен достъп до интернет. Съдът няма собствена интернет страница и електронни пощенски кутии.

Към компютрите има и пет принтера – един лазерен, един OKI 8W, два мастилено-струйни и един матричен. Независимо от това чрез локалната мрежа всички компютри имат достъп до собственото на съда многофункционално офисно устройство Xerox DC 425. (В съда има допълнително две копирни машини, от които едната не работи.) Обслужването на офис-техниката се извършва въз основа на абонаментен договор със частна фирма.

За текстообработка се използват програмите от Microsoft Office. Операционните системи на компютрите са Windows 95, 98 и XP. През 2005г. е направен абонамент за програмен продукт Ciela 4.0 въз основа на договор на доставчика с ВСС.

Съдът притежава и счетоводна програма СИС (без работни заплати). Инсталирани са на временно определен за сървър компютър програми ЛОТ 1 – система за управление на съдебните дела и ЛОТ 2 – система за управление на документи. Тези две програми не работят, тъй като не е проведено обучение на съответните служители. Налице е и програма ЛАТ 4 – програма за бюро Съдимост. Последната е инсталирана и работи.

 

 

ОБЩАТА ОЦЕНКА относно материалната обезпеченост на работата на съда е добра. Утвърдената субсидия за издръжката на съда е в размер, който трудно покрива месечните му разходи. Тук следва да се има предвид, че във връзка с компютъризацията на съда възникват постоянни разходи от нов тип, като абонаментни договори за обслужване на техниката и месечни абонаменти за интернет достъп. Предвид закупената нова техника компютъризацията на съда е на добро ниво, но това е свързано с допълнителни разходи. Трите компютърни системи от типа РС 386 и РС 486 са напрактика почти неизползваеми, тъй като не могат да се включат в локалната мрежа и да използват интернет и многофункционалното офисно устройство. Следва да се осигурят съвременни компютърни системи за съдията по вписванията и Съдебноизпълнителна служба. Належащо е също така инсталирането на програмите ЛОТ 1 и ЛОТ 2 на сървъра на съда (получен след края на отчетния период), както и провеждането на обучение на съответните служители.

 

 

 

VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА.

 

Съдийската кадрова обезпеченост на съда е задоволителна, но тенденцията за увеличаване на постъплението през последните години е трайна, поради което натовареността на магистратите се увеличава. През 2005г. реалната натовареност на съдия рязко е нараснала и поради незаетия съдийски щат за период от 9 месеца. Постоянното увеличаване на постъплението на всички видове дела довежда и до увеличаване натовареността на съдебните служители. Следва да се предприемат мерки за увеличаване на съдийския щат и произтичащото от него увеличаване на броя на съдебните служители, при спазване на установените от ВСС коефициенти. Разкриването на нов щат за съдебен секретар-протоколист през отчетния период допринася за подобряване работата на съда, тъй като осигурява възможността всеки от съдиите да разполага с такъв.

Въпреки увеличаването на натовареността всички съдии и служители през отчетния период са извършвали своевременно всяко свое служебно действие. От тази гледна точка срочността на разглеждането на делата е много добра, като всички от тях са приключили в разумен срок. Особено важна е постигнатата бързина в насрочването, разглеждането и решаването на наказателните дела, което допринася за засилване на превенцията и повишава ефективността на борбата с престъпността. Всеки сезиращ съда акт и всеки постъпил документ по висящо дело се приемат от съответния служител и незабавно или в рамките на следващия работен ден се докладват на председателя на съда или съдията-докладчик. Последните се произнасят на същия ден или на следващия. Съдиите използват правата си по закон с цел осигуряване своевременното връчване на призовки и книжа. В тази връзка представителите на РПУ Поморие са оказвали необходимото съдействие. Продължават проблемите с кметовете и кметските наместници в някои от малките населените места, които не полагат необходимото старание за точно и своевременно изпълнение на вменените им с ГПК и НПК задължения по призоваването на лица. Липсата на правна култура, а в някои случаи и ниската грамотност, понякога довеждат до ненадлежно оформяне на призовките. Откъслечни са случаите на отлагане на съдебни заседания по такива причини.

С оглед постигане максимално добра организация на работата на съда председателя на съда е издал заповеди, с които е установил график за заседателните дни и дежурствата на съдиите, както и функциите на дежурния съдия. Постъпилите дела се насрочват в установените от закона срокове. При наказателните дела се спазва принципа един съдия да се произнася по всички искания от страна на органите на досъдебното производство с цел да не се създават основания за отводи на останалите съдии в съдебната фаза на процеса. В тази връзка следва да се вземе предвид и обстоятелството, че въпреки малката численост на съдийския щат в ПРС през отчетния период не се е налагало командироване на съдии от други райони.

При анализа на данните за количеството на разглежданите дела следва да се направят няколко общи извода. Броят на гражданските дела се е увеличил значително в сравнение с 2004г., като в сравнение с 2003г. броят им почти се е удвоил. Налице е и увеличение в броя на наказателните дела, макар и не съществено. Общата щатна натовареност на съдиите е увеличена през предходния отчетен период, което се обяснява с увеличеното постъпление на всички видове дела.

В съдебноизпълнителната служба броя на постъпилите дела е увеличен в сравнение с предходния отчетен период, като същевременно се е увеличил значително и размера на сумите за събиране (при условие, че се игнорира значителна сума по едно изпълнително дело, което е било изпратено по подсъдност на друг съд). Увеличен е размера на събраните суми, като се е доближил до нивото от 2003г. Броя на делата, останали несвършени в края на отчетния период се е увеличил в сравнение с предходните два периода. Това следва да се разглежда като резултат от увеличеното постъпление. Като цяло показателите за качество на работата на съдебното изпълнение са подобрени.

Запазва се тенденцията за нарастване на делата в службата по вписванията, като увеличението на броя им през отчетния период е значително. Увеличен е и броя на исканията за издаване на свидетелства за съдимост.

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  4бр. Приложения по образец.

 

 

Годишен отчет за работата на Районен съд -

ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 

за   2005  година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко за разг-леждане

Свършени дела

Със съдебен акт по съще-ство

Прекратени производства

Брой засе-дания

Висящи 31.12.

 

година

Висящи 01.01.

Постъ-пили през годи-ната

Всичко

В срок до 3 месеца

Всичко

Спора-зум. по чл.414з НПК

Споразум. по чл.414к НПК или спог. по 125 ГПК

Върнати за до-раз-след-ване

По други при-чини

Обжалвани и протести-рани

 

 

 

Брой

%

 

Граждански  

 

2003

98

217

315

236

171

72%

192

44

 

9

 

35

568

79

40

дела

А

2004

79

257

336

246

174

71%

184

62

 

9

 

53

608

90

44

по общия ред

 

2005

90

291

381

260

180

69%

218

42

 

4

 

38

705

121

68

Производства

 

2003

1

5

6

6

5

83%

4

2

 

 

 

2

5

0

1

по чл.126а

Б

2004

 

8

8

7

7

100%

5

2

 

 

 

2

11

1

 

ГПК

 

2005

1

9

10

10

9

90%

8

2

 

1

 

1

10

0

 

Производства

 

2003

 

4

4

4

4

100%

4

0

 

 

 

 

 

0

 

по чл.126ж

Б

2004

 

4

4

4

4

100%

4

0

 

 

 

 

1

0

1

ГПК

 

2005

 

3

3

3

3

100%

3

0

 

 

 

 

1

0

 

Админстративни

 

2003

1

1

2

2

1

50%

2

0

 

 

 

 

2

0

 

 по ЗСПЗЗ

В

2004

 

 

0

0

 

0%

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 и ЗВГЗГФ

 

2005

 

2

2

1

1

100%

 

1

 

 

 

1

2

1

 

Частни

 

2003

1

13

14

12

11

92%

11

1

 

 

 

1

8

2

3

граждански 

Г

2004

2

17

19

19

17

89%

18

1

 

 

 

1

3

0

5

дела

 

2005

 

16

16

16

15

94%

14

2

 

 

 

2

3

0

8

Дела

 

2003

 

11

11

11

11

100%

11

0

 

 

 

 

 

0

 

по чл.237

Д

2004

 

65

65

65

65

100%

63

2

 

 

 

2

 

0

2

б. в - з от ГПК

 

2005

 

155

155

155

155

100%

140

15

 

 

 

15

 

0

1

Наказателни

 

2003

27

113

140

117

104

89%

58

59

22

32

1

4

200

23

20

общ характер

Е

2004

23

100

123

101

87

86%

50

51

19

27

4

1

172

22

22

дела

 

2005

22

104

126

109

88

81%

41

68

15

51

 

2

196

17

13

Наказателни

 

2003

8

11

19

16

9

56%

8

8

 

3

 

5

32

3

5

частен характер

Ж

2004

3

8

11

8

4

50%

4

4

 

 

 

4

14

3

2

дела

 

2005

3

6

9

8

7

88%

3

5

 

 

 

5

24

1

3

Дела

 

2003

4

51

55

52

51

98%

50

2

 

 

 

2

54

3

3

по чл.78a

3

2004

3

53

56

53

52

98%

52

1

 

 

 

1

58

3

1

НК

 

2005

3

52

55

49

49

100%

49

0

 

 

 

 

53

6

1

Частни

 

2003

4

55

59

58

58

100%

56

2

 

 

 

2

20

1

7

наказателни

И

2004

1

48

49

48

48

100%

44

4

 

 

 

4

13

1

7

дела

 

2005

1

57

58

58

58

100%

54

4

 

 

 

4

24

0

7

Частни  

 

2003

 

74

74

 

74

0%

x

x

x

x

x

x

x

74

x

наказателни дела

К

2004

 

48

48

 

48

0%

x

x

x

x

x

x

x

48

x

разпити

 

2005

 

43

43

43

43

100%

x

x

x

x

x

x

x

0

x

Админстративно

 

2003

9

55

64

53

48

91%

51

2

 

 

 

2

94

11

12

наказателен

Л

2004

11

70

81

69

63

91%

65

4

 

 

 

4

97

12

12

характер дела

 

2005

12

75

87

68

55

81%

65

3

 

 

 

3

111

19

15

 

 

2003

153

610

763

567

473

83%

447

120

22

44

1

53

983

122

91

Общо дела

М

2004

122

678

800

620

521

84%

489

131

19

36

4

72

977

132

96

 

 

2005

132

813

945

780

663

85%

595

142

15

56

0

71

1129

165

116

Брой съдии

 

2003

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 по щат

Н

2004

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натовареност    

 

2003

 

 

21.19

15.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по щат

Р

2004

 

 

22.22

17.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

26.25

21.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработени

 

2003

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекомесеци

С

2004

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действителна

 

2003

 

 

24.61

18.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

натовареност

Т

2004

 

 

26.67

20.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

39.38

32.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен ръководител:              

 

 

 

Изготвил:                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАНКА МЕРДЖАНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съдебен деловодител

 

 

 

 

 

 

 

 

/подпис и печат/

 

 

 

 /име,фамилия/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон за връзка:

0596 2 20 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………….

/Веселин Белев/