ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ПОМОРИЙСКИ

РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2004 ГОДИНА

 

Днес, 15.02.2005 г., в изпълнение на правомощията си по чл.56 ал.1 т.2 б.А ЗСВ, след като се запознах подробно с данните относно работата на Поморийски районен съд за последните три години, установих следното :

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.      Брой на работещите в районния съд съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията (незаети щатни бройки).

През отчетния период съдийският щат в Поморийски районен съд е три щатни бройки. Не са извършвани и персонални промени в съдийския състав. Председател на съда е бил съдия Веселин Белев, а районни съдии – Нася Япаджиева и Яни Гайдурлиев. Назначенията на съдиите са извършени с протоколни решения на ВСС № 24/20.06.2001г. и № 26/04.07.2001г.

През целия отчетен период в съда е имало една щатна бройка за съдия-изпълнител. Длъжността е заемана от Теодора Петрова въз основа на трудов договор № ЛС-И-264/13.06.2001г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 18.06.2001г.

През отчетния период в съда е имало една щатна бройка за съдия по вписванията. Длъжността е заета от Васил Митев въз основа на трудов договор № ЛС-И-1072/25.05.2004 г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 11.06.2004 г. До тази дата функциите на съдия по вписванията са изпълнявани от съдия-изпълнителя по реда на чл.158 ал.4 ЗСВ.

 

 

2. Брой на служителите.

В началото на отчетния период щатът на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил единадесет щатни бройки.

Административен секретар е била Елена Благоева, а счетоводител Гавраил Бачев.

Секретар-протоколисти са били Йовка Тодорова и Валентина Атанасова.

Секретар съдебноизпълнителна служба е била Атанаска Павлова.

Съдебни деловодители са били Иванка Мерджанова и Анна Янкова, а съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба – Атанаска Желева.

Съдебен архивар е била Руска Кирова, която е изпълнявала и функциите на служител при бюро “Съдимост”.

Книговодител по вписванията е била Виолета Михалева.

Призовкар е била Анка Христова, която е изпълнявала и функциите на чистач в съдебната сграда.

Считано от 01.10.2004г. книговодителят по вписванията е преминал към Агенцията по вписванията, при което към края на отчетния период щатът на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил десет щатни бройки.

 

3. Предложения за промени в щата – мотиви.

Предвид направеното през 2001г. увеличение на съдийския щат към момента кадровата обезпеченост в тази насока е задоволителна. Тук следва да се отбележи, че през последните три години натовареността на съдиите постоянно се увеличава и при запазване на тази тенденция ще възникне необходимост от увеличение на съдийския щат.

Добра е кадровата обезпеченост откъм съдии-изпълнители и съдии по вписванията.

Съществени затруднения в работата на съда се явяват поради обстоятелството, че секретар-протоколистите са само двама, при трима съдии по щат. Особено през периодите, когато секретар-протоколистите ползват отпуск (платен годишен, поради временна нетрудоспособност и др.). В тези случаи тримата съдии напрактика са с един секретар-протоколист. Това води до психическо и физическо претоварване на служителя и свързаното с това понижаване на качеството на работата му, а от друга страна - до съществено забавяне при изготвянето на протоколите от съдебните заседания. Затова считам, че е налице необходимост от нова щатна бройка за тази категория служители.

Целесъобразно би било да се открие щат за служител в Бюро съдимост и за чистач. Тези длъжности в момента се изпълняват съответно от съдебния архивар и призовкаря. Подобно съвместяване обаче затруднява работата на тези съдебни служители. Затрудненията са още по-големи в периодите, когато се ползва отпуск. В тези случаи заместващия служител следва да изпълнява освен своята, още две длъжности.

 

 

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

 

А. НАКАЗЕТЕЛНИ ДЕЛА

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

Общ брой разгледани наказателни дела 368 (в това число 327 новопостъпили и 41 останали несвършени в началото на отчетния период), при 411 за 2003г. и 396 за 2002г., от които:

 

 НОХ дела – 123, при 140 за 2003г. и 104 за 2002г., в това число:

- 100 новопостъпили и

- 23 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НЧХ дела – 11, при 19 за 2003г. и 25 за 2002г., в това число :

- 8 новопостъпили;

- 3 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НАХ дела – 137, при 119 за 2003г. и 122 за 2002г., в това число:

-по чл.78а от НК – 56, от които 3 останали несвършени в началото на отчетния период,

-УБДХ – 17 новопостъпили и новообразувани;

-други административнонаказателни дела /по ЗГ, ЗДДС, ЗДвП, ЗТСУ, ЗЗППТ и др./ - 64 дела, от които – 53 новопостъпили  и 11 останали несвършени в началото на отчетния период.

 

ЧН дела – 97, при 133 за 2003г. и 145 за 2002г., в това число:

- 5 искания за вземане на мерки по чл.152а НПК;

- 3 за изменение на взета мярка за неотклонение по чл.152б НПК;

- 48 разпити на свидетели и уличени по искане на разследващия орган;

- 34 други /разрешения и одобрения за извършени действия по разследване;

- 3 реабилитация и

- 4 по ЗНЗ(отм.).

 

 

2. Структура на постъпилите наказателни дела по текстове от НК. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

А. НОХД:

а. Приключване на делата.

От разгледаните през 2004г. НОХД с присъда са приключили 50, при 58 за 2003г. и 40 за 2002г. Прекратени са 51, при 59 за 2003г. и 37 за 2002г., от които:

-          със споразумение 46, при 54 за 2003г. и 26 за 2002г.,

-          върнати за доразследване 4, при 1 за 2003г. и 10 за 2002г.,

През 2004г. са постъпили 28 дела, разглеждани по реда на бързите полицейски производства, при 49 за 2003г. и 7 за 2002г.

 

б. Осъдени лица.

Общият брой на съдените лица е 123, при 149 за 2003г. и 79 за 2002г. От общо съдените лица през отчетният период оправдани са 2, при 5 за 2003г. и 2 за 2002г. Общият брой на осъдените лица е 120, при 140 за 2003г. и 76 за 2002г. През отчетния период са били осъдени 11 непълнолетни лица, при 18 за 2003г. и 11 за 2002г.

Броят на наказаните лица по чл.414ж НПК е 52, при 63 за 2003г. и 36 за 2002г.

 

 

 

в. Видове наложени наказания.

- на лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 75 лица, при 94 за 2003г. и 38 за 2002г. Условно осъдени са 53, при 77 за 2003г. и 23 за 2002г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години са осъдени 3 лица, при 1 за 2003г. и 1 за 2002г.,

- наказание глоба е наложено спрямо 35 лица, при 44 за 2003г. и 22 за 2002г.,

- други наказания са наложени на 7 лица, при 1 за 2003г. и 14 за 2002г.

Наказанието пробация не е прилагано през отчетния период поради отложеното влизане на закона в сила в тази му част.

Рядко се прилага наказанието поправителен труд. Обективни предпоставки за това представляват голямата безработица в страната и трудностите по намиране на работа. От друга страна мнозинството съдени лица са безработни, което във всеки конкретен случай води до фактическа неприложимост на това наказание.

 

г. Видове дела.

- От анализа на постъпилите НОХ делата по текстове от НК най-голям дял се пада на престъпленията против собствеността – общо 62, при 67 за 2003г. и 45 за 2002г., от които :

48 кражби, при 48 за 2003г. и 34 за 2002г.,

1 грабежи, при 0 за 2003г. и 3 за 2002г.,

7 присвоявания, при 10 за 2003г. и 3 за 2002г.,

2 измами, при 4 за 2003г. и 3 за 2002г., а останалите – други, в това число по чл.215 НК.

- На второ място са общоопасните престъпления – 26, при 18 за 2003г. и 20 за 2002г., от които престъпленията по чл.343 НК – 24, при 15 за 2003г. и 18 за 2002г. Тук следва да се отбележи, че във връзка с измененията в законодателната уредба голяма част от общоопасните престъпления се разглеждат по реда на чл.78а НК, поради което по тях не се образуват НОХД, а НАХД.

- На трето място са престъпленията против реда и общественото спокойствие – 11, при 5 за 2003г. и 6 за 2002г.

- На четвърто място са престъпленията против личността – 10, при 8 за 2003г. и 8 за 2002г.

- На пето място са документните престъпления – 6, при 2 за 2003г. и 3 за 2002г.

От горепосочените цифри следва да се направят следните изводи:

И през тази година се запазва тенденцията за заемане на най-значителен дял от престъпленията против собствеността. На второ място са общоопасните престъпления, което в дългосрочен план следва да се разглежда като тенденция в съдебния район. Не се запазва се очерталата се през предходния отчетен период тенденция за нарастване разнообразието във видовете разглеждани от съда престъпления.

Намалял е броя на съдените и осъдените лица, като и на оправданите лица. Това се дължи на общото намаление на броя постъпили наказателни дела от общ характер за отчетния период.

 

 

Б.  НЧХД :

През 2004 година в ПРС  са постъпили 8, при 11 за 2003г. и 21 за 2002г. Постъплението на този род дела е намаляло в сравнение с предходните отчетни периоди.

Следва да се отбележи, че въпреки усилията, които продължават да полагат съдиите за приключване на този вид дела с помирение между тъжители и подсъдими, относителния дял на приключилите по този начин НЧХД през отчетния период не се е увеличил съществено. От разгледаните за периода НЧХ дела 4 са били прекратени въз основа на помирение, докато за 2003г. този брой е бил 3, а през 2002г. - 7.

От постъпилите през годината 8 дела 5 са по обвинение за причинена телесна повреда (чл.129 и чл.130 НК), 3 са по обвинение за неплащане на присъдена издръжка (чл.183 НК).

 

 

В.  НАХД:

През отчетния период са постъпили 123, при 106 за 2003г. и 114 за 2002г. Запазва се тенденцията към увеличаване броя на тази категория дела.

От делата, образувани по жалби срещу наказателни постановления най-голям е  броят на делата по ЗДП – 17, следват по ЗА, ЗДДС, ДПК и др. данъчни закони – 11, и др.

 

 

Г.  ЧНД:

ЧНД постъпили през отчетния период – 96, при 123 за 2003г. и 140 за 2002г., от които:

- мерки по чл.152а НПК 5, при 4 за 2003г. и 5 за 2002г.,

- мерки по чл.152б НПК 3, при 3 за 2003г. и 5 за 2002г.,

- разпити 48, при 74 за 2003г. и 79 за 2002г.,

- други 34, при 42 за 2003г. и 51 за 2002г.,

- кумулация - 0, при 4 за 2003г. и 0 за 2002г. и

- реабилитация – 2, при 6 за 2003г. и 5 за 2002г.

От данните за броя на ЧН делата е видно, че най-голям е делът на ЧНД от досъдебното производство. Налице е трайна тенденция за намаляване броя на тази категория дела, дължаща се на намалялата активност от страна на органите на досъдебното производство.

 

 

 

3. Бюро съдимост при ПРС.

 

През отчетния период са издадени – 4 238 свидетелства за съдимост при 4 685 за 2003г. и 3 057 за 2002г. Системно се актуализират бюлетините за съдимост, като при издаване на свидетелство или справка по бюлетините, последните се представят на дежурния съдия, който се произнася незабавно и прави съответните отбелязвания относно настъпили факти, засягащи съдимостта на лицето. Следва да се отбележи, че липсата на нови бланки за свидетелства за съдимост, съгласно чл.34 ал.2 от Наредба №1/24.01.2000г., (която разпоредба предвижда свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които няма вписано осъждане да се подписват само от служител в бюрото за съдимост) е преодоляна чрез извършената компютъризация на бюрото. Чрез закупуването на компютърна система и съответен програмен продукт съществено се облекчи и повиши качеството на работа на бюрото.

 

 

 

 

Б.  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

 

1. Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

През отчетния период са разгледани 432, при 352 за 2003г. и 355 за 2002г., от които :

- новообразувани 337, при 242 за 2003г. и 251 за 2002г.

- 81 останали несвършени в началото на отчетния период, при 101 за 2003г. и 98 за 2002г.,

- 13 получени по подсъдност, при 8 за 2003г. и 6 за 2002г., и

- 1 върнато за ново разглеждане, при 1 за 2003г. и 0 за 2002г.

 

2. Структура на гражданските дела.

От разгледаните през 2004г. 432 граждански дела са свършени общо 341, при 271 за 2003г. и 254 за 2002г. 91 дела са останали несвършени в края на отчетния период, при 81 за 2003г. и 101 за 2002г.

От свършените дела с решение са приключили 274, при 224 за 2003г. и 196 за 2002г. Искът е уважен изцяло по 217 дела, уважен частично при 30 и отхвърлен при 27 от делата. Прекратени по спогодба са 9 дела, а по други причини 58.

От общия брой разглеждани граждански дела най-голям е делът на исковете по СК – 87 (при 70 за 2003г. и 60 за 2002г.), в това число :

- за развод и недействителност на брака 40, при 31 за 2003г. и 32 за 2002г.,

- за развод по взаимно съгласие – 15, при 9 за 2003г. и 12 за 2002г.,

-          издръжка – 9, при 9 за 2003г. и 6 за 2002г., и

-          изменение на издръжка – 15, при 19 за 2003г. и 6 за 2002г.

На второ място са облигационните искове – 83, от които 2 за непозволено увреждане, при 52 за 2003г. и 99 за 2002г.

На трето място са вещните искове – 57, (в това число по ЗСПЗЗ 3), при 20 за 2003г. и 57 за 2002г.

На четвърто място са исковете за делба - 36 , при 11 за 2003г. и 42 за 2002г.

На пето място са исковете по КТ – 13, при 27 за 2003г. и 12 за 2002г. От исковете по КТ за обезщетение по чл.200 КТ са 2 , а за отмяна на уволнение – 5.

За отчетния период са разгледани 65 дела по чл.237 от ГПК, при 11 за 2003г. и 13 за 2002г.

Други дела – 91, в това число искове за установяване на факти, за осиновяване, за промяна на име, обезпечения на бъдещи искове, при 58 за 2003г. и 77 за 2001г.

 

 

 

 

В. КАЧЕСТВО НА

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

1.Срокове, в които са образувани и насрочени делата. Отложени дела – процент, причини за отлагане и изготвяне на съдебни актове.

 

При образуването и насрочването на делата в Поморийски районен съд се спазват законните срокове. Делата се образуват най-късно в 2- дневен срок от постъпването им в съда и се насрочват в месечен или най-късно двумесечен срок, в зависимост от вида и характера на делото. Този срок е шестмесечен за делата в които участват като страни лица с адрес за призоваване в чужбина. Срокът е три месечен когато страна се призовава чрез “Държавен вестник”. Когато се касае за НОХ дела със задържани лица, както и в случаите на проведено дознание,  те се насрочват в едномесечен срок, като във всички останали случаи съдебното заседание по НОХ дела се насрочва до два месеца от представяне на обвинителния акт или тъжбата в съда. През отчетната година не е правено искане за разрешение от председателя на съда заседание по НОХ дело да бъде насрочено в по-дълъг от двумесечния срок/чл.255 ал.3 НПК/.

В РС-Поморие не е отложено нито едно дело по причина отсъствие на съдия (по болест, командировка и др.).

От въвеждане института на жалбите за бавност и до настоящия момент такива срещу действията на съдиите в ПРС не са постъпвали.

През годината са постъпили петнадесет самоотвода, които обаче не са довели до необходимост от командироване на съдии от друг район за разглеждане на дела в ПРС.

До 3 месеца са приключили 521 дела при 473 за 2003г. и 183 за 2002г. Над 3 месеца са приключили 99 дела при 94 за 2003г. и 71 за 2002г. Останали несвършени в края на отчетния период 132 при 122 за 2003г. и 101 за 2002г. Увеличения брой на останалите несвършени дела в края на отчетния период се обяснява с увеличеното постъпление на делата.

 

2. Обжалвани съдебни актове.

 

А.  Наказателни дела :

Общо – 42, отменени – 8, изменени 2, потвърдени 9, без резултат 23, от които :

а.  На съдия Белев – 11, от които потвърдени 0, изменени 0, отменени 4, без резултат 7;

б.  На съдия Япаджиева – 17, от които потвърдени 6, изменени 1, отменени 2 и без резултат 8;

в.  На съдия Гайдурлиев – 14, от които потвърдени 3, изменени 1, отменени 2 и без резултат 8.

 

Б. Граждански дела:

Общо – 55, от които 25 оставени в сила, отменени отчасти – 0, отменени 7, обезсилени - 1, без резултат – 21, от които :

а.  На съдия Белев: - 21, от които оставени в сила 9, отменени отчасти 0, отменени 3, обезсилени 0, без резултат 9,

б.  На съдия Япаджиева: – 17, от които оставени в сила 6, отменени отчасти 0, отменени 3, обезсилени 0, без резултат – 8;

в. На съдия Гайдурлиев : - 17, от които оставени в сила 10, отменени отчасти 0, отменени 1, обезсилени 1, без резултат 4.

 

Забележка : В броя на обжалваните дела не са включени тези, по които подадените жалби впоследствие са оттеглени, или производството пред горната инстанция е прекратено по други причини, поради което обжалвания съдебен акт е влязъл в сила.

 

 

2.          Натовареност на съдиите по щат.

Средната месечна натовареност на съдиите се изчислява, като общия брой на делата за годината се раздели на броя на отработените човекомесеци, а полученото число се раздели на 3 (според броя на работещите през годината в съда съдии), при което се получава числото 25.07, при 22.23 дела за 2003г. и 20.21 за 2002г. средно за съдия на месец. При преценката на натовареността на съдиите следва да се има предвид, че през отчетния период са разгледани допълнително 25 дела в други съдебни райони, в които магистратите са били командировани.

При сравняване на данните с предходния отчетен период се констатира, че средната натовареност на съдия за месец е повишена с около 3 дела.

 

 

 

 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

През годината са постъпили за образуване – 151 дела, при 145 за 2003г. и 87 за 2002г. т.е. тенденцията е към увеличаване на постъплението. Останали несвършени в началото на отчетния период 820, при 717 за 2003г. и  735 за 2002г.

Или общо разглеждани 971 дела (при 862 за 2003г. и 822 за 2002г.), от които :

- прекратени чрез изплащане – 41 дела, при 29 за 2003г. и 36 за 2002г.,

- прекратени по други причини – 23 дела, при 13 за 2003г. и 69 за 2002г.,

- останали несвършени в края на отчетния период – 907, при 820 за 2003г. и 717 за 2002г.

 

а. Видове разглеждани изпълнителни дела според взискателя.

 

- дела в полза на държавата 52, при 45 за 2003г. и 87 за 2002г.,

- в полза на ЮЛ 194, при 155 за 2003г. и 152 за 2002г.,

- в полза на граждани - 721, при 658 за 2003г. и 579 за 2002г.,

- разгледани са 4 дела по изпълнение на чуждестранни решения при 4 за 2003г. и 4 за 2002г. Както и през миналата така и през настоящата година те са за издръжка и са останали несвършени в началото на отчетния период. Прекратяването на тези дела става обикновено при навършване на пълнолетие на детето.

 

 

б. Брой  на постъпилите дела по видове.

 

- най-голям е бил броя на постъпили дела са за събиране на парични вземания в полза на граждани – 51, при 62 за 2003г. и 35 за 2002г., с обща сума 128 142лв., при 200 688лв. за 2003г. и 159 765лв. за 2002г.,

- на второ място са делата за събиране на суми в полза на ЮЛ – 50 (при 22 за 2003г. и 14 за 2002г.),  като общата сума по тях възлиза на 387 268лв., при 214 036лв. за 2003г. и 551 215лв. за 2002г.,

- на трето място са делата за събиране на присъдени издръжки - 23 на брой, при 30 за 2003г. и 11 за 2002г.,

- на четвърто място по брой са делата за изпълнение на определено действие – 9, при 10 за 2003г. и 14 за 2002г.,

- на пето място са делата за събиране на суми, присъдени в полза на държавата – 8, при 8 за 2003г. и 13 за 2001г. След създаването на регионална структура на Агенцията за държавни вземания в гр.Бургас изпълнителни дела с взискател държавата се образуват за събиране единствено на частни държавни вземания,

- на шесто място са делата за предаване на недвижими имоти 6, при 12 за 2003г. и 2 за 2002г.,

- на седмо място са делата за предаване на движими вещи – 3, при 0 за 2003г. и 1 за 2002г.

- на осмо място са делата за предаване и свиждане на деца – 1, при 2 за 2003г. и 2 за 2002г.

 

в. Брой и вид на насрочените и свършени изпълнителни дела, според способа на изпълнение.

От делата, образувани (постъпили и останали от предходни отчетни периоди) в полза физически и юридически лица и държавата:

 

 

2004г.

2003г.

2002г.

Насрочени общо

83

73

69

В полза на държавата

4

2

4

В полза на ЮЛ

22

14

26

В полза на физически лица

57

57

39

Изпълнени общо

49

36

30

В полза на държавата

3

1

-

В полза на ЮЛ

13

7

10

В полза на физически лица

33

28

20

Насрочени описи на недвижими имоти

11

8

10

В полза на държавата

2

1

-

В полза на ЮЛ

2

4

1

В полза на физически лица

7

3

9

Изпълнени описи на недвижими имоти

8

5

7

В полза на държавата

2

-

-

В полза на ЮЛ

1

3

-

В полза на физически лица

5

2

7

Насрочени описи на движими вещи

47

28

41

В полза на държавата

-

1

4

В полза на ЮЛ

17

4

23

В полза на физически лица

30

23

14

Изпълнени описи на движими вещи

28

10

15

В полза на държавата

-

1

-

В полза на ЮЛ

10

1

10

В полза на физически лица

18

8

5

Насрочени въводи

13

21

9

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

2

2

2

В полза на физически лица

11

19

19

Изпълнени въводи

6

15

15

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

1

2

-

В полза на физически лица

5

13

4

Насрочени продажби на недвижими имоти

8

14

7

В полза на държавата

2

-

-

В полза на ЮЛ

1

3

2

В полза на физически лица

5

11

5

Изпълнени продажби на недвижими имоти

4

5

2

В полза на държавата

1

-

-

В полза на ЮЛ

1

1

-

В полза на физически лица

2

4

2

Насрочени продажби на движими вещи

2

1

1

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на физически лица

2

1

1

Изпълнени продажби на движими вещи

1

-

1

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на физически лица

1

-

1

Насрочени за предаване на движими вещи

2

-

1

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

2

-

1

Изпълнени за предаване на движими вещи

2

-

1

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

2

-

1

Насрочени за предаване на деца

-

1

-

Изпълнени за предаване на деца

-

1

-

 

 

 

 

г. Събрани суми.

 

През изминалата 2004 година общо събраните суми възлизат на 181 740лв., при 236 361лв. за 2003г. и 113 114лв. за 2002г., от които :

- в полза на държавата 8 332лв., при 104 728 за 2003г. и 1 026лв. за 2002г.,

- в полза на юридически лица 59 292лв., при 21 100лв. за 2003г. и 94 875лв. за 2002г.,

- в полза на граждани 113 941лв., при 110 533лв. за 2003г. и 17 213лв. за 2002г.

Събрана е и сумата от 175лв., представляваща събрана равностойност на липсващи присъдени вещи, съгласно чл.414 ал.2 изр.1 ГПК.

Общо дължимите суми по изпълнителни дела са 780 393лв. за постъпилите 151 дела за 2004г., при 15 973 864лв. за 2003г. и 717 295лв. за постъпилите през 2002г.

Останали не събрани до края на отчетния период общо 17 323 505лв., при 16 972 663лв. за 2003г. и 1 124 120лв. за 2002г.

Спаднати суми по опрощаване, прекратени по подсъдност, давност, перемция – 1 293лв., при 3 967лв. за 2003г. и 19 983лв. за 2002г.

 

 

 

 

 

 

ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.

 

1. Статистическа таблица.

 

 

2004г.

2003г.

2002г.

Молби за вписване и др. Общо

3 156

2 332

2 320

Общо вписвания по образувани нотариални дела, от които :

2 377

1900

1 958

Обстоятелствени проверки

138

71

52

Дарения

177

136

119

Продажби

1 107

657

419

Суперфиции

34

25

13

Замени

18

9

9

Актове за придобити имоти по регулация

-

1

1

Договорни ипотеки

189

142

121

Констативни нотариални актове, без извършена обстоятелствена проверка

110

74

83

Актове за общинска собственост

 456

515

1 105

Актове за държавна собственост

53

11

13

Други подлежащи на вписване актове, по които се образуват нотариални дела

93

249

23

Общо вписвания без образувани нотариални дела, от които :

779

432

362

Законни ипотеки

48

19

10

Възбрани

42

26

21

Други вписвания по чл.4 б.Б-И от Правилника за вписванията

689

387

331

Отбелязвания

45

46

39

Заличавания

146

135

120

Молби по които се образуват нотариални дела, без извършване на вписвания (завещания и др.)

2

10

6

 

През отчетния период има постановен един отказ за вписване от съдията по вписванията, който не е обжалван и е влязъл в сила.

 

 

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

1.Сграда, оборудване, проблеми.

 

Поморийски районен съд се помещава в  административна сграда, собственост на община Поморие, с избен и тавански етажи построена в парцел I в кв.69 по плана на гр.Поморие, ул.”Калоян” №1, през 1939г. Сградата е с масивна конструкция с носещи тухлени стени, с частични стоманобетонови колони, греди и пояси и междуетажни стоманобетонови плочи, с изключение на конструкцията над третия етаж, която е дървен гредоред. С решение № 429/05.03.2003г. на общинския съвет на община Поморие на основание чл.12 ал.2 ЗОС върху ползваната сграда е учредено право на ползване за срок от пет години на Висшия съдебен съвет за нуждите на Поморийски районен съд. Тук следва да се отбележи, че въпреки общата формулировка, според която се отстъпва правото на ползване върху цялата сграда, община Поморие безспорно е собственик само на втори и трети етаж, поради което това са и пределите на отстъпеното право на ползване. Първият етаж е собственост на физически лица и е организиран като кафене.

През отчетния период бе закупена и инсталирана в заседателната зала климатична инсталация.

С решение № 525/17.07.2003г. на Общински съвет гр.Поморие в полза на държавата за нуждите на Поморийски районен съд е прехвърлена безвъзмездно собствеността върху незастроено дворно място с площ 587 кв.м., представляващо УПИ VІІІ-5032 в кв.229 по ПЗР на гр.Поморие. С решение № ІІІ.6.2 по протокол № 39/08.12.2004г. на Висшия съдебен съвет председателя на Поморийски районен съд е упълномощен да започне процедура по ЗОП за определяне на изпълнител за проектиране на съдебна палата, която да се изгради в посочения УПИ. Съгласно решението на ВСС процедурата по ЗОП следва да започне след съгласуване в ВСС на техническото задание за проекта. Към края на отчетния период е започнала процедурата по съгласуване на техническото задание.

 

2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.

 

В началото на отчетния период в ПРС имаше 9 компютъра, всички в експлоатация. Три от тях са от типа РС 386 и РС 486, един е РС Pentium  32 RAM, три компютърни системи тип Pentium ІІ Celeron, компютърна система Pentium ІVCeleron за бюро Съдимост и компютърна система AOPEN MX3S (последната е предоставена за Служба по вписванията и бе предадена на Агенцията по вписванията след обособяването й). През отчетния период бе закупена нова компютърна система Pentium 4 Celeron 2.4. В ползваната от съда сграда е инсталирана локална мрежа с достъп до всяко работно място. Осигурен е постоянен достъп до интернет. Съдът няма собствена интернет страница и електронни пощенски кутии. За текстообработка се използват програма Word. Операционните системи на компютрите са Windows 95, 98 и XP. През 2004г. е направен абонамент за програмен продукт Ciela 3.0 въз основа на договор на доставчика с ВСС. Съдът притежава и счетоводна програма СИС, програмна система “Бюро съдимост” с отдалечена връзка  и програма “Служба по вписванията” (последната към края на отчетния период е предадена на АП заедно с компютърната система). Към компютрите има и пет принтера – един лазерен, един OKI 8W, два мастилено-струйни и един матричен. Независимо от това чрез локалната мрежа всички компютри имат достъп до собственото на съда многофункционално офисно устройство Xerox DC 425. В съда има допълнително две копирни машини, от които едната не работи. Обслужването на офис-техниката се извършва въз основа на абонаментен договор със частна фирма.

 

ОБЩАТА ОЦЕНКА относно материалната обезпеченост на работата на съда е задоволителна. Утвърдената субсидия за издръжката на съда е в размер, който трудно покрива месечните му разходи. Тук следва да се има предвид, че във връзка с компютъризацията на съда възникват постоянни разходи от нов тип, като абонаментни договори за обслужване на техниката и месечни абонаменти за интернет достъп. Въпреки закупената нова техника компютъризацията на съда е все още на твърде ниско ниво. Компютърните системи от типа РС 386 и РС 486 са напрактика почти неизползваеми, тъй като не могат да се включат в локалната мрежа и да използват интернет и многофункционалното офисно устройство. Следва да се осигурят съвременни компютърни системи за деловодството и Съдебноизпълнителна служба, както и да се закупят програмни продукти за автоматизирано обработване на делата.

 

 

VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА.

 

Съдийската кадрова обезпеченост на съда е добра, докато тази на обслужващите звена не е на това ниво. Въпреки това всички съдии и служители през отчетния период са извършвали своевременно всяко свое служебно действие. От тази гледна точка срочността на разглеждането на делата е много добра. Особено важна е постигнатата бързина в насрочването, разглеждането и решаването на наказателните дела, което допринася за засилване на превенцията и повишава ефективността на борбата с престъпността. Всеки сезиращ съда акт и всеки постъпил документ по висящо дело се приемат от съответния служител и незабавно или в рамките на следващия работен ден се докладват на председателя на съда или съдията-докладчик. Последните се произнасят на същия ден или на следващия. Съдиите използват правата си по закон с цел осигуряване своевременното връчване на призовки и книжа. Налице са известни проблеми с кметовете и кметските наместници в някои от малките населените места. Липсата на правна култура, а в някои случаи и ниската грамотност, понякога довеждат до ненадлежно оформяне на призовките. Откъслечни са случаите на отлагане на съдебни заседания по такива причини.

С оглед постигане максимално добра организация на работата на съда председателя на съда е издал заповеди, с които е установил график за заседателните дни и дежурствата на съдиите, както и функциите на дежурния съдия. Постъпилите дела се насрочват в установените от закона срокове. При наказателните дела се спазва принципа един съдия да се произнася по всички искания от страна на органите на досъдебното производство с цел да не се създават основания за отводи на останалите съдии в съдебната фаза на процеса. В тази връзка следва да се вземе предвид и обстоятелството, че въпреки малката численост на съдийския щат в ПРС през отчетния период не се е налагало командироване на съдии от други райони.

При анализа на данните за количеството на разглежданите дела следва да се направят няколко общи извода. Броят на гражданските дела се е увеличил значително в сравнение с 2003г. Незначително е намалял броя на наказателните дела. Общата натовареност на съдиите е увеличена през предходния отчетен период, което се обяснява с увеличеното постъпление на граждански дела. За увеличеното натоварване на съдиите допринася и това, че увеличението на броя несвършени дела, останали в края на отчетния период (в сравнение с предходния) е по-малко от увеличеното постъпление.

В съдебноизпълнителната служба броя на постъпилите дела е увеличен в сравнение с предходния отчетен период, като същевременно се е увеличил значително и размера на сумите за събиране. Намалял е размера на събраните суми. Броя на делата, останали несвършени в края на отчетния период се е увеличил в сравнение с предходните два периода. Това следва да се разглежда като резултат от увеличеното постъпление. Като цяло показателите за качество на работата на съдебното изпълнение са намалели.

Запазва се тенденцията за нарастване на делата в службата по вписванията, като увеличението на броя им през отчетния период е значително. Въпреки незначителното намаление, запазват се високите нива на броя на исканията за издаване на свидетелства за съдимост.

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  4бр. Приложения по образец.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

Име на съдията

Съдийски стаж по чл.127 ЗСВ

Постъпили дела

Свършени дела

обжалвани

Отм. изм.

 

 

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Гр. нак. Общо

Веселин Белев

5г. и 6м.

111, 105, 216

111, 103, 214

21,  11,  32

гр. отм.-3, изм.-0

нак. отм.-4, изм.-0

Нася Япаджиева

7г. и 3м.

117, 121, 238

115, 123, 238

17,  17,  34

гр. отм.-3, изм.-0, нак. отм.-2, изм.-1

Яни Гайдурлиев

4г. и 8м.

123, 101, 224

115, 101, 216

17,  14,  31

гр. отм.-2, изм.-0

нак. отм.-2, изм.-1

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

 

Име на съдия-изпълнителя

Юридически стаж

Постъпили дела

Свършени дела

Събрани суми

 

Теодора  Петрова

12г.

151

64

181 740лв.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 

 

Съдия по вписванията

Юридически стаж

Извършени вписвания

Теодора Петрова

(01.01.-10.06.2004г.)

12г.

1 449

Васил Митев

11.06.-31.12.2004г.

10г.

1 707

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………….

/Веселин Белев/