ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ПОМОРИЙСКИ

РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2003 ГОДИНА

 

Днес, 10.02.2003г., в изпълнение на правомощията си по чл.56 ал.1 т.2 ЗСВ, след като се запознах подробно с данните относно работата на Поморийски районен съд за последните три години, установих следното :

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.      Брой на работещите в районния съд съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията (незаети щатни бройки).

През отчетния период съдийският щат в Поморийски районен съд е три щатни бройки. Не са извършвани и персонални промени в съдийския състав. Председател на съда е бил съдия Веселин Белев, а районни съдии – Нася Япаджиева и Яни Гайдурлиев. Назначенията на съдиите са извършени с протоколни решения на ВСС № 24/20.06.2001г. и № 26/04.07.2001г.

През целия отчетен период в съда е имало една щатна бройка за съдия-изпълнител. Длъжността е заемана от Теодора Петрова въз основа на трудов договор № ЛС-И-264/13.06.2001г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 18.06.2001г.

През отчетния период в съда е открита щатна бройка за съдия по вписванията със заповед № ЛС-И-1047/25.11.2003г. на министъра на правосъдието. До края на отчетния период щата не е зает и функциите на съдия по вписванията са се изпълнявали от съдия-изпълнителя по реда на чл.158 ал.4 ЗСВ.

 

 

2. Брой на служителите.

През целия отчетен период щата на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил единадесет щатни бройки.

Административен секретар е била Елена Благоева, а счетоводител Гавраил Бачев.

Секретар-протоколисти са били Йовка Тодорова и Валентина Атанасова.

Секретар съдебноизпълнителна служба е била Атанаска Павлова.

Съдебни деловодители са били Иванка Мерджанова и Анна Янкова, а съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба – Атанаска Желева.

Съдебен архивар е била Руска Кирова, която е изпълнявала и функциите на служител при бюро “Съдимост”.

Книговодител по вписванията е била Виолета Михалева.

Призовкар е била Анка Христова, която е изпълнявала и функциите на чистач в съдебната сграда.

 

3. Предложения за промени в щата – мотиви.

Предвид направеното през 2001г. увеличение на съдийския щат към момента кадровата обезпеченост в тази насока е добра.

Добра е кадровата обезпеченост откъм съдии-изпълнители и съдии по вписванията, предвид новооткритата щатна бройка за съдия по вписванията.

Съществени затруднения в работата на съда се явяват поради обстоятелството, че секретар-протоколистите са само двама, при трима съдии по щат. Особено през периодите, когато секретар-протоколистите ползват отпуск (платен годишен, поради временна нетрудоспособност и др.). В тези случаи тримата съдии напрактика са с един секретар-протоколист. Това води до психическо и физическо претоварване на служителя и свързаното с това понижаване на качеството на работата му, а от друга страна - до съществено забавяне при изготвянето на протоколите от съдебните заседания. Затова считам, че е налице необходимост от нова щатна бройка за тази категория служители.

Целесъобразно би било да се открие щат за служител в Бюро съдимост и за чистач. Тези длъжности в момента се изпълняват съответно от съдебния архивар и призовкаря. Подобно съвместяване обаче затруднява работата на тези съдебни служители. Затрудненията са още по-големи в периодите, когато се ползва отпуск. В тези случаи заместващия служител следва да изпълнява освен своята, още две длъжности.

 

 

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

 

А. НАКАЗЕТЕЛНИ ДЕЛА

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

Общ брой разгледани наказателни дела 411 (в това число 359 новопостъпили и 52 останали несвършени в началото на отчетния период), при 396 за 2002г. и 259 за 2001г., от които:

 

 НОХ дела – 140, при 104 за 2002г. и 98 за 2001г., в това число:

- 113 новопостъпили и

- 27 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НЧХ дела – 19, при 25 за 2002г. и 13 за 2001г., в това число :

- 11 новопостъпили, от които 10 новообразувани;

- 8 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НАХ дела – 119, при 122 за 2002г. и 75 за 2001г., в това число:

-по чл.78а от НК – 55, от които 4 останали несвършени в началото на отчетния период,

-УБДХ – 11 новопостъпили и новообразувани;

-други административни дела /по ЗГ, ЗДДС, ЗДвП, ЗТСУ, ЗЗППТ и др./ - 53 дела, от които – 44 новопостъпили  и 9 останали несвършени в началото на отчетния период.

 

ЧН дела – 133, при 145 за 2002г. и 70 за 2001г., в това число:

- 4 искания за вземане на мерки по чл.152а НПК;

- 3 за изменение на взета мярка за неотклонение по чл.152б НПК;

- 74 разпити на свидетели и уличени по искане на разследващия орган;

- 42 други /разрешения и одобрения за извършени действия по разследване;

- 6 реабилитация.

 

 

2. Структура на постъпилите наказателни дела по текстове от НК. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

А. НОХД:

а. Приключване на делата.

От разгледаните през 2003г. НОХД с присъда са приключили 58, при 40 за 2002г. и 38 за 2001г. Прекратени са 59, при 37 за 2002г. и 47 за 2001г., от които:

-          със споразумение 54, при 26 за 2002г. и 38 за 2001г.,

-          върнати за доразследване 1, в з.з. от съдия-докладчик), при 10 за 2002г. и 7 за 2001г.,

През 2003г. са постъпили 49 дела, разглеждани по реда на бързите полицейски производства (от които 15 са НОХД, а останалите 34 са внесени по реда на чл.78а НК и са образувани като НАХД), при 7 за 2002г. и 0 за 2001г.

 

б. Осъдени лица.

Общият брой на съдените лица е бил 149, при 79 за 2002г. и 99 за 2001г. От общо съдените лица през отчетният период оправдани са 5, при 2 за 2002г. и 0 за 2001г. Общият брой на осъдените лица е 140, при 76 за 2002г. и 86 за 2001г. През отчетния период са били осъдени 18 непълнолетни лица, при 11 за 2002г. и 5 за 2001г.

Броят на наказаните лица по чл.414ж НПК е 63, при 36 за 2002г. и  47 за 2001г.

 

 

 

в. Видове наложени наказания.

- на лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 94 лица, при 38 за 2002г. и 38 за 2001г. Условно осъдени са 77, при 23 за 2002г. и 31 за 2001г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години е осъдено 1 лице, при 1 за 2002г. и 2 за 2001г.,

- наказание глоба е наложено спрямо 44 лица, при 22 за 2002г. и 36 за 2001г.,

- други наказания са наложени на 1 лица, при 14 за 2002г. и 10 за 2001г.

Наказанието пробация не е прилагано през отчетния период поради отложеното влизане на закона в сила в тази му част.

Рядко се прилага наказанието поправителен труд. Обективни предпоставки за това представляват голямата безработица в страната и трудностите по намиране на работа. От друга страна мнозинството съдени лица са безработни, което във всеки конкретен случай води до фактическа неприложимост на това наказание.

 

г. Видове дела.

- От анализа на постъпилите НОХ делата по текстове от НК най-голям дял се пада на престъпленията против собствеността – общо 67, при 45 за 2002г. и  38 за 2001г., от които :

48 кражби, при 34 за 2002г. и 24 за 2001г.,

0 грабежи, при 3 за 2002г. и 2 за 2001г.,

10 присвоявания, при 3 за 2002г. и 4 за 2001г.,

4 измами, при 3 за 2002г. и 2 за 2001г., а останалите – други, в това число по чл.215 НК.

- На второ място са общоопасните престъпления – 18, при 20 за 2002г. и 8 за 2001г., от които престъпленията по чл.343 НК – 15, при 18 за 2002г. и 6 за 2001г. Тук следва да се отбележи, че във връзка с измененията в законодателната уредба голяма част от общоопасните престъпления се разглеждат по реда на чл.78а НК, поради което по тях не се образуват НОХД, а НАХД.

- На трето място са престъпленията против реда и общественото спокойствие – 5, при 6 за 2002г. и 10 за 2001г.

- На четвърто място са престъпленията против личността – 8, при 8 за 2002г. и 6 за 2001г., от които 1 по чл.129 НК, 1 по чл.149 НК и др.

- На пето място са документните престъпления – 2, при 3 за 2002г. и 7 за 2001г.

От горепосочените цифри следва да се направят следните изводи:

И през тази година се запазва тенденцията за заемане на най-значителен дял от престъпленията против собствеността. На второ място са общоопасните престъпления, което в дългосрочен план следва да се разглежда като тенденция в съдебния район. Не се запазва се очерталата се през предходния отчетен период тенденция за нарастване разнообразието във видовете разглеждани от съда престъпления.

Увеличен е броя на съдените и осъдените лица, като се увеличава броя на оправданите лица. Увеличава се броя и относителния дял на осъдените за престъпления, извършени като непълнолетни.

 

 

Б.  НЧХД :

През 2002 година в ПРС  са постъпили 11, при 21 за 2002г. и 7 за 2001г. Постъплението на този род дела е намаляло в сравнение с предходния отчетен период, но в дългосрочен план се запазва тенденцията за увеличаването им.

Следва да се отбележи, че въпреки усилията, които продължават да полагат съдиите за приключване на този вид дела с помирение между тъжители и подсъдими, относителния дял на приключилите по този начин НЧХД през отчетния период значително е намалял. От разгледаните за периода НЧХ дела 3 са били прекратени въз основа на помирение, докато за 2002г. този брой е бил 7, а през 2001г. - 9.

От постъпилите през годината 11 дела 3 са по обвинение за причинена телесна повреда (чл.129 и чл.130 НК), 2 са по обвинение за нанесена обида (чл.146 НК), 0 са по обвинение за клевета (чл.147 НК), 4 са по обвинение за неплащане на присъдена издръжка (чл.183 НК) и 2 по чл.182 ал.2 НК.

 

 

В.  НАХД:

През отчетния период са постъпили 106, при 114 за 2002г. и 66 за 2001г. Запазва се тенденцията към увеличаване броя на тази категория дела.

От делата, образувани по жалби срещу наказателни постановления най-голям е  броят на делата по ЗДП – 10, следват по ЗА, ЗДДС, ДПК и др. данъчни закони – 9, и др.

 

 

Г.  ЧНД:

ЧНД постъпили през отчетния период – 123, при 140 за 2002г. и 70 за 2001г., от които:

- мерки по чл.152а НПК 4, при 5 за 2002г. и 3 за 2001г.,

- мерки по чл.152б НПК 3, при 5 за 2002г. и 3 за 2001г.,

- разпити 74, при 79 за 2002г. и 26 за 2001г.,

- други 42, при 51 за 2002г. и 38 за 2001г.,

- кумулация - 4, при 0 за 2002г. и 1 за 2001г. и

- реабилитация – 6, при 5 за 2002г. и 2 за 2001г.

От данните за броя на ЧН делата е видно, че най-голям е делът на ЧНД от досъдебното производство.

 

 

 

 

 

 

3. Бюро съдимост при ПРС.

 

През отчетния период са издадени – 4 685 свидетелства за съдимост при 3 057 за 2002г. и 3 470 за 2001г. Системно се актуализират бюлетините за съдимост, като при издаване на свидетелство или справка по бюлетините, последните се представят на дежурния съдия, който се произнася незабавно и прави съответните отбелязвания за наличие на амнистия или реабилитация на лицата. Следва да се отбележи, че липсват нови бланки за свидетелства за съдимост, съгласно чл.34 ал.2 от Наредба №1/24.01.2000г., която разпоредба предвижда свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които няма вписано осъждане да се подписват само от служител в бюрото за съдимост, т.е. без да се подписват от дежурния съдия, както беше по старата наредба. Въпреки това обаче  липсват нови образци на свидетелствата, наличието на които ще спести време на съдиите, защото по-големият брой от издаваните свидетелства са за неосъждани лица и  Наредбата не изисква  приподписването им от съдия. Това приподписване се налага само от съдържанието на сега действащите образци, в които е отделено място за подпис на съдия. Въз основа на отпусната целева субсидия в края на отчетния период тече процедура по закупуване и инсталация на компютърна система и програмен продукт за автоматично обработване на данните в бюро Съдимост. Със завършването на тази процедура ще бъдат отстранени посочените по-горе проблеми и работата в бюрото като цяло ще бъде ускорена и облекчена.

 

 

 

 

Б.  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

 

1. Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

През отчетния период са разгледани 352, при 355 за 2002г. и 414 за 2001г., от които :

- новообразувани 242, при 251 за 2002г. и 286 за 2001г.

- 101 останали несвършени в началото на отчетния период, при 98 за 2002г. и 122 за 2001г.,

- 8 получени по подсъдност, при 6 за 2002г. и 4 за 2001г., и

- 1 върнато за ново разглеждане, при 0 за 2002г. и 2 за 2001г.

 

2. Структура на гражданските дела.

От разгледаните през 2003г. 352 граждански дела са свършени общо 271, при 254 за 2002г. и 316 за 2001г. 81 дела са останали несвършени в края на отчетния период, при 101 за 2002г. и 98 за 2001г.

От свършените дела с решение са приключили 224, при 196 за 2002г. и  235 за 2001г. Искът е уважен изцяло по 148 дела, уважен частично при 46 и отхвърлен при 30 от делата. Прекратени по спогодба са 9 дела, а по други причини 38.

От общия брой разглеждани граждански дела най-голям е делът на исковете по СК – 70 (при 60 за 2002г. и толкова за 2001г.), в това число :

- за развод и недействителност на брака 31, при 32 за 2002г. и 25 за 2001г.,

- за развод по взаимно съгласие – 9, при 12 за 2002г. и 13 за 2001г.,

-          издръжка – 9, при 6 за 2002г. и  4 за 2001г., и

-          изменение на издръжка – 19, при 6 за 2002г. и 16 за 2001г.

На второ място са облигационните искове – 52, от които 3 за непозволено увреждани, при 99 за 2002г. и 122 за 2001г.

На трето място са искове по КТ – 27, при 12 за 2002г. и 7 за 2001г. От разглежданите през 2003г. дела по КТ 21 са за обезщетение по чл.200 КТ и 6 за отмяна на уволнение.

На четвърто място са вещните искове – 20, (в това число по ЗСПЗЗ 3), при 57 за 2002г. и 77 за 2001г.

На пето място са исковете за делба – 11, при 42 за 2002г. и 52 за 2001г.

 

 

За отчетния период са разгледани 11 дела по чл.237 от ГПК, при 13 за 2002г. и 17 за 2001г.

Други дела – 58, в това число искове за установяване на факти, за осиновяване, за промяна на име, обезпечения на бъдещи искове, при 77 за 2001г. и 192 за 2000г.

 

 

 

 

В. КАЧЕСТВО НА

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

1.Срокове, в които са образувани и насрочени делата. Отложени дела – процент, причини за отлагане и изготвяне на съдебни актове.

 

При образуването и насрочването на делата в Поморийски районен съд се спазват законните срокове. Делата се образуват най-късно в 2- дневен срок от постъпването им в съда и се насрочват в месечен или най-късно двумесечен срок, в зависимост от вида и характера на делото. Този срок е шестмесечен за делата в които участват като страни лица с адрес за призоваване в чужбина. Срокът е три месечен когато страна се призовава чрез “Държавен вестник”. Когато се касае за НОХ дела със задържани лица, както и в случаите на проведено дознание,  те се насрочват в едномесечен срок, като във всички останали случаи съдебното заседание по НОХ дела се насрочва до два месеца от представяне на обвинителния акт или тъжбата в съда. През отчетната година не е правено искане за разрешение от председателя на съда заседание по НОХ дело да бъде насрочено в по-дълъг от двумесечния срок/чл.255 ал.3 НПК/.

В РС-Поморие не е отложено нито едно дело по причина отсъствие на съдия (по болест, командировка и др.).

От въвеждане института на жалбите за бавност и до настоящия момент такива срещу действията на съдиите в ПРС не са постъпвали.

През годината са постъпили три самоотвода – по един от всеки съдия.

До 3 месеца са приключили 473 дела при 183 за 2002г. и 240 за 2001г. Над 3 месеца са приключили 94 дела при 71 за 2002г. и 76 за 2001г. Останали несвършени в края на отчетния период 122 при 101 за 2002г. и 98 за 2001г.

 

2. Обжалвани съдебни актове.

 

А.  Наказателни дела :

Общо – 52, отменени – 9, изменени 5, потвърдени 15, без резултат 23, от които :

а.  На съдия Белев – 17, от които потвърдени 3, изменени 3, отменени 3, без резултат 8;

б.  На съдия Япаджиева – 18, от които потвърдени 9, изменени 2, отменени 4 и без резултат 3;

в.  На съдия Гайдурлиев – 17, от които потвърдени 3, изменени 0, отменени 2 и без резултат 12.

 

Б. Граждански дела:

Общо – 64, от които 17 оставени в сила, отменени отчасти – 4, отменени 9, обезсилени - 0, без резултат – 34, от които :

а.  На съдия Белев: - 31, от които оставени в сила 11, отменени отчасти 1, отменени 5, обезсилени 0, без резултат 14,

б.  На съдия Япаджиева: – 19, от които оставени в сила 4, отменени отчасти 2, отменени 4, обезсилени 0, без резултат – 9;

в. На съдия Гайдурлиев : - 13, от които оставени в сила 2, отменени отчасти 1, отменени 1, обезсилени 0, без резултат 9.

 

Забележка : В броя на обжалваните дела не са включени тези, по които подадените жалби впоследствие са оттеглени, или производството пред горната инстанция е прекратено по други причини, поради което обжалвания съдебен акт е влязъл в сила.

 

 

2.          Натовареност на съдиите по щат.

Средната месечна натовареност на съдиите се изчислява, като общия брой на делата за годината се раздели на броя на отработените човекомесеци, а полученото число се раздели на 3 (според броя на работещите през годината в съда съдии), при което се получава числото 22.23 дела средно за съдия на месец. При преценката на натовареността на съдиите следва да се има предвид, че през отчетния период са разгледани допълнително 11 дела в други съдебни райони, в които магистратите са били командировани.

При сравняване на данните с предходния отчетен период се констатира, че средната натовареност на съдия за месец е повишена с около 2 дела.

 

 

 

 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

През годината са постъпили за образуване – 145 дела, при 87 за 2002г. и 119 за 2001г. т.е. тенденцията е към увеличаване на постъплението. Останали несвършени в началото на отчетния период 717, при 735 за 2002г. и 737 за 2001г. Запазва се тенденцията за намаляване броя на несвършените.

Или общо разглеждани 862 дела (при 822 за 2002г. и 856 за 2001г.), от които :

- прекратени чрез изплащане – 29 дела, при 36 за 2002г. и 21 за 2001г.,

- прекратени по други причини – 13 дела, при 69 за 2002г. и 100 за 2001г.,

- останали несвършени в края на отчетния период – 820, при 717 за 2002г. и 735 за 2001г.

 

а. Видове разглеждани изпълнителни дела според взискателя.

 

- дела в полза на държавата 45, при 87 за 2002г. и 85 за 2001г.,

- в полза на ЮЛ 155, при 152 за 2002г. и 193 за 2001г.,

- в полза на граждани - 658, при 579 за 2002г. и 574 за 2001г.,

- разгледани са 4 дела по изпълнение на чуждестранни решения при 4 за 2002г. и 4 за 2001г. Както и през миналата така и през настоящата година те са за издръжка и са останали несвършени в началото на отчетния период. Прекратяването на тези дела става обикновено при навършване на пълнолетие на детето.

 

 

б. Брой  на постъпилите дела по видове.

 

- най-голям е бил броя на паричните вземания в полза на граждани за събиране на суми – 62, при 35 за 2002г. и 35 за 2001г., с обща сума 200 688лв., при 159 765лв. за 2002г. и 304 502лв. за 2001г.,

- на второ място са делата за събиране на присъдени издръжки - 30 на брой, при 11 за 2002г. и 5 за 2001г.,

- на трето място по брой постъпили дела са за събиране на суми в полза на ЮЛ – 22 (при 14 за 2002г. и 44 за 2001г.),  като общата сума по тях възлиза на 214 036лв., при 551 215лв. за 2002г. и 224 343лв. за 2001г.,

- на четвърто място по брой са делата за събиране на присъдени в полза на държавата суми – 8, при 13 за 2001г. и 1 за 2000г. След създаването на регионална структура на Агенцията за държавни вземания в гр.Бургас изпълнителни дела с взискател държавата се образуват за събиране единствено на частни държавни вземания,

- на пето място са делата за предаване на недвижими имоти 12, при 2 за 2002г. и 5 за 2001г.,

- на шесто място са делата за изпълнение на определено действие – 10, при 14 за 2002г. и 14 за 2001г.,

- на седмо място са делата за събиране на суми в полза на държавата – 7 ( с обща сума за събиране 15 557 626лв.), при 8 за 2002г. и 13 за 2001г.

- на осмо място са делата за предаване и свиждане на деца – 2, при 2 за 2002г. и 0 за 2001г.

 

в. Брой и вид на насрочените и свършени изпълнителни дела, според способа на изпълнение.

От делата, образувани (постъпили и останали от предходни отчетни периоди) в полза физически и юридически лица и държавата:

 

 

2002г.

2002г.

2001г.

Насрочени общо

73

69

86

В полза на държавата

2

4

2

В полза на ЮЛ

14

26

44

В полза на физически лица

57

39

40

Изпълнени общо

36

30

36

В полза на държавата

1

-

1

В полза на ЮЛ

7

10

16

В полза на физически лица

28

20

19

Насрочени описи на недвижими имоти

8

10

16

В полза на държавата

1

-

-

В полза на ЮЛ

4

1

11

В полза на физически лица

3

9

5

Изпълнени описи на недвижими имоти

5

7

10

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

3

-

6

В полза на физически лица

2

7

4

Насрочени описи на движими вещи

28

41

31

В полза на държавата

1

4

2

В полза на ЮЛ

4

23

20

В полза на физически лица

23

14

9

Изпълнени описи на движими вещи

10

15

11

В полза на държавата

1

-

1

В полза на ЮЛ

1

10

5

В полза на физически лица

8

5

5

Насрочени въводи

21

9

8

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

2

-

2

В полза на физически лица

19

9

6

Изпълнени въводи

15

4

6

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

2

-

2

В полза на физически лица

13

4

4

Насрочени продажби на недвижими имоти

14

7

18

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

3

2

6

В полза на физически лица

11

5

12

Изпълнени продажби на недвижими имоти

5

2

3

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

1

-

1

В полза на физически лица

4

2

2

Насрочени продажби на движими вещи

1

1

13

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

5

В полза на физически лица

1

1

8

Изпълнени продажби на движими вещи

-

1

6

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

2

В полза на физически лица

-

1

4

Насрочени за предаване на движими вещи

-

1

-

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

-

1

-

Изпълнени за предаване на движими вещи

-

1

-

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

-

1

-

Насрочени за предаване на деца

1

-

-

Изпълнени за предаване на деца

1

-

-

 

 

 

 

г. Събрани суми.

 

През изминалата 2003 година общо събраните суми възлизат на 236 361лв. (от които 95 053лв. са публични вземания, подлежащи на събиране преди реализиране на вземанията по изпълнителен лист), при 113 114лв. за 2002г. и 36 484лв за 2001г., от които :

- в полза на държавата 104 728лв. (от които 95 053лв. са публични вземания, подлежащи на събиране преди реализиране на вземанията по изпълнителен лист), при 1 026лв. за 2002г. и 844 за 2001г.,

- в полза на юридически лица 21 100лв., при 94 875лв. за 2002 и 14 885лв. за 2001г.,

- в полза на граждани 110 533лв., при 17 213лв. за 2002г. и 20 755 за 2001г. 

Общо дължимите суми по изпълнителни дела са 15 973 864лв. за постъпилите 145 дела за 2003г., при 717 295лв. за постъпилите през 2002г. и 539 530лв. за постъпилите през 2001г.

Останали не събрани до края на отчетния период общо 16 972 663лв., при 1 124 120лв. за 2002г. и  524 426 за 2001г.

Спаднати суми по опрощаване, прекратени по подсъдност, давност, перемция – 3 967лв., при 19 983лв. за 2002г. и 352 377 за 2001г.

 

 

 

 

 

 

ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.

 

1. Статистическа таблица.

 

 

2003г.

2002г.

2001г.

Молби за вписване и др. Общо

2 332

2 320

1 414

Общо вписвания по образувани нотариални дела, от които :

1 900

1958

1 018

Обстоятелствени проверки

71

52

56

Дарения

136

119

126

Продажби

657

419

373

Суперфиции

25

13

22

Замени

9

9

10

Актове за придобити имоти по регулация

1

1

9

Договорни ипотеки

142

121

116

Констативни нотариални актове, без извършена обстоятелствена проверка

74

83

98

Актове за общинска собственост

515

1 105

207

Актове за държавна собственост

11

13

-

Други подлежащи на вписване актове, по които се образуват нотариални дела

249

23

-

Общо вписвания без образувани нотариални дела, от които :

432

362

385

Законни ипотеки

19

10

6

Възбрани

26

21

23

Други вписвания по чл.4 б.Б-И от Правилника за вписванията

387

331

356

Отбелязвания

46

39

6

Заличавания

135

120

93

Молби по които се образуват нотариални дела, без извършване на вписвания (завещания и др.)

10

6

4

 

През отчетния период няма постановени откази за вписване от съдията по вписванията.

 

 

 

V. СГРАДЕН  ФОНД  И  ТЕХНИЧЕСКА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

1.Сграда, оборудване, проблеми.

 

Поморийски районен съд се помещава в  административна сграда, собственост на община Поморие, с избен и тавански етажи построена в парцел I в кв.69 по плана на гр.Поморие, ул.”Калоян” №1, през 1939г. Сградата е с масивна конструкция с носещи тухлени стени, с частични стоманобетонови колони, греди и пояси и междуетажни стоманобетонови плочи, с изключение на конструкцията над третия етаж, която е дървен гредоред. С решение № 429/05.03.2003г. на общинския съвет на община Поморие на основание чл.12 ал.2 ЗОС върху ползваната сграда е учредено право на ползване за срок от пет години на Висшия съдебен съвет за нуждите на Поморийски районен съд. Тук следва да се отбележи, че въпреки общата формулировка, според която се отстъпва правото на ползване върху цялата сграда, община Поморие безспорно е собственик само на втори и трети етаж, поради което това са и пределите на отстъпеното право на ползване. Първият етаж е собственост на физически лица и е организиран като кафене.

През отчетния период бяха извършени редица строително-ремонтни дейности, които доведоха до значително подобрение на функционалността и състоянието на ползваните от съда помещения. По Проект “Красива България” бяха извършени изкърпване и боядисване на фасадата на сградата, ремонт на покривната конструкция и подмяна на прозорците с пластмасова дограма. В рамките на отпуснатите на съда бюджетни средства бе извършен цялостен вътрешен ремонт на ползваните помещения, включващ изкърпване и боядисване на стените и таваните и подмяна на настилките. На съда бяха предоставени напрактика нови три помещения на първия етаж от сградата, които до тогава се ползваха като адвокатски кантори. Първото от помещенията беше обособено като втора заседателна зала. Второто – като зала за произнасяне и общи събрания. Третото бе предоставено за нуждите на Гражданска защита, срещу което на съда бе отстъпено помещение до входа на сградата, което се обособи като такова за нуждите на РЗ Охрана, включително с възможност за ползване като стая за арестанти.

През отчетния период бе подобрено нивото на оборудване на съда. Подмени се обзавеждането на канцелариите и се закупи ново обзавеждане за третия съдийски кабинет.

 

2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.

 

В началото на отчетния период в ПРС имаше 8 компютъра, всички в експлоатация. Три от тях са от типа РС 386 и РС 486, един е РС Pentium  32 RAM, три компютърни системи тип Pentium ІІ Celeron и компютърна система AOPEN MX3S (последната е предоставена за Служба по вписванията). През отчетния период бе инсталирана локална мрежа с достъп до всяко работно място. Осигурен е постоянен достъп до интернет. Съдът няма собствена интернет страница и електронни пощенски кутии. За текстообработка се използват програма Word. Операционните системи на компютрите са Windows 95, 98 и XP. През 2003г. е направен абонамент за програмен продукт Ciela 3.0 въз основа на договор на доставчика с ВСС. Съдът притежава и счетоводна програма СИС и програма “Служба по вписванията”. Към компютрите има и пет принтера – един лазерен, един OKI 8W, два мастилено-струйни и един матричен. В началото на отчетния период в съда имаше две копирни машини, от които едната не работи. Обслужването на техниката се извършва въз основа на абонаментен договор със частна фирма.

Към края на отчетния период въз основа на специално отпуснати за това субсидии бяха закупени компютърна система Pentium ІVCeleron за бюро Съдимост заедно с програмна система “Бюро съдимост” с отдалечена връзка и многофункционално офисно устройство Xerox DC 425.

 

ОБЩАТА ОЦЕНКА относно материалната обезпеченост на работата на съда е задоволителна. Утвърдената субсидия за издръжката на съда е в размер, който трудно покрива месечните му разходи. Тук следва да се има предвид, че във връзка с компютъризацията на съда възникват постоянни разходи от нов тип, като абонаментни договори за обслужване на техниката и месечни абонаменти за интернет достъп. Въпреки закупената нова техника компютъризацията на съда е все още на твърде ниско ниво. Следва да се осигурят компютърни системи за деловодството и Съдебноизпълнителна служба, както и да се закупят програмни продукти за автоматизирано обработване на информацията.

 

 

VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА.

 

Съдийската кадрова обезпеченост на съда е добра, докато тази на обслужващите звена не е на това ниво. Въпреки това всички съдии и служители през отчетния период са извършвали своевременно всяко свое служебно действие. От тази гледна точка срочността на разглеждането на делата е много добра. Особено важна е постигнатата бързина в насрочването, разглеждането и решаването на наказателните дела, което допринася за засилване на превенцията и повишава ефективността на борбата с престъпността. Всеки сезиращ съда акт и всеки постъпил документ по висящо дело се приемат от съответния служител и незабавно или в рамките на следващия работен ден се докладват на председателя на съда или съдията-докладчик. Последните се произнасят на същия ден или на следващия. Съдиите използват правата си по закон с цел осигуряване своевременното връчване на призовки и книжа. Налице са известни проблеми с кметовете и кметските наместници в някои от малките населените места. Липсата на правна култура, а в някои случаи и ниската грамотност, понякога довеждат до ненадлежно оформяне на призовките. Откъслечни са случаите на отлагане на съдебни заседания по такива причини.

С оглед постигане максимално добра организация на работата на съда председателя на съда е издал заповеди, с които е установил график за заседателните дни и дежурствата на съдиите, както и функциите на дежурния съдия. Постъпилите дела се насрочват в установените от закона срокове. При наказателните дела се спазва принципа един съдия да се произнася по всички искания от страна на органите на досъдебното производство с цел да не се създават основания за отводи на останалите съдии в съдебната фаза на процеса. В тази връзка следва да се вземе предвид и обстоятелството, че въпреки малката численост на съдийския щат в ПРС през отчетния период не се е налагало командироване на съдии от други райони.

При анализа на данните за количеството на разглежданите дела следва да се направят няколко общи извода. Броят на гражданските дела е намалял незначително в сравнение с 2002г. Незначително е намалял и броя на наказателните дела. От друга страна натовареността на съдиите е леко увеличена през предходния отчетен период, което се обяснява с намалелия брой на останалите несвършени дела в началото и края на периода.

В съдебноизпълнителната служба броя на постъпилите дела е значително увеличен в сравнение с предходния отчетен период, като същевременно съществено се е увеличил значително и размера на сумите за събиране. Също така са увеличени значително и събраните суми. Броя на делата, останали несвършени в края на отчетния период е намалял в сравнение с предходните два периода. Това следва да се отчете като показател за добра работа на съдия-изпълнителя и службата като цяло.

Запазва се тенденцията за нарастване на делата в службата по вписванията, като увеличението на броя им през отчетния период не е значително. Значително е увеличен броя на исканията за издаване на свидетелства за съдимост.

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  4бр. Приложения по образец.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

Име на съдията

Съдийски стаж по чл.127 ЗСВ

Постъпили дела

Свършени дела

обжалвани

Отм. изм.

 

 

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Веселин Белев

4г. и 6м.

83, 105, 188

84, 107, 191

31,  17,  48

гр. отм.-5, изм.-1

нак. отм.-3, изм.-3

Нася Япаджиева

6г. и 3м.

82, 115, 197

96, 117, 213

19,  18,  37

гр. отм.-4, изм.-2, нак. отм. -4, изм.-2

Яни Гайдурлиев

3г. и 8м.

86, 139, 225

91, 146, 237

13,  17,  30

гр. отм.-1, изм.-1

нак. отм.-2, изм.-0

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

 

Име на съдия-изпълнителя

Юридически стаж

Постъпили дела

Свършени дела

Събрани суми

Теодора  Петрова

11г.

145

42

236 361лв.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 

 

Съдия по вписванията

Юридически стаж

Извършени вписвания

Теодора Петрова

11г.

2 332

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………….

/Веселин Белев/