ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

ЗА ДЕЙНОСТТА   НА

 

ПОМОРИЙСКИ

 

РАЙОНЕН СЪД

 

 

ПРЕЗ 2002 ГОДИНА

 

 

 

Днес, 10.02.2002г., в изпълнение на правомощията си по чл.56 ал.1 т.2 ЗСВ и при спазване изискванията на протоколно решение № 3/22.01.2003г. на Висшия съдебен съвет, след като се запознах подробно с данните относно работата на Поморийски районен съд за последните три години, установих следното :

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

1.      Брой на работещите в районния съд съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията (незаети щатни бройки).

През отчетния период съдийският щат в Поморийски районен съд е три щатни бройки. Не са извършвани и персонални промени в съдийския състав. Председател на съда е бил съдия Веселин Белев, а районни съдии – Нася Япаджиева и Яни Гайдурлиев. Назначенията на съдиите са извършени с протоколни решения на ВСС № 24/20.06.2001г. и № 26/04.07.2001г.

През целия отчетен период в съда е имало една щатна бройка за съдия-изпълнител. Длъжността е заемана от Теодора Петрова въз основа на трудов договор № ЛС-И-264/13.06.2001г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 18.06.2001г.

През отчетния период в съда няма открита щатна бройка за съдия по вписванията. Тези функции са се изпълнявали от съдия-изпълнителя по реда на чл.158 ал.4 ЗСВ.

 

 

2. Брой на служителите.

В началото на отчетния период щата на съдебните служители при Поморийски районен съд е бил десет щатни бройки.

Административен секретар е била Елена Благоева.

Секретар-протоколисти са били Йовка Тодорова и Красимира Любенова. Последната изпълнява длъжността въз основа на проведен конкурс и споразумение по чл.107 КТ, при условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ – до завръщане на титуляра Валентина Атанасова, която ползва отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст (на основание чл.164 КТ).

Секретари съдебноизпълнителна служба са били Атанаска Павлова и Атанаска Желева.

Книговодител по вписванията е била Виолета Михалева.

Съдебни деловодители са били Иванка Мерджанова и Анна Янкова.

Съдебен архивар е била Руска Кирова, която е изпълнявала и функциите на служител при Бюро съдимост.

Призовкар е била Анка Христова, която е изпълнявала и функциите на чистач в съдебната сграда.

На основание решението на ВСС, отразено в т.25 на протокол № 22 за заседанието от 26.06.2002г. със заповед № 21/09.07.2002г. на председателя на съда, в щатното разписание на ПРС е разкрита длъжност “счетоводител” с численост една щатна бройка. Въз основа на проведен конкурс и споразумение по чл.107 КТ длъжността счетоводител се заема от Гавраил Бачев, считано от 01.10.2002г.

 

3. Предложения за промени в щата – мотиви.

Предвид направеното през 2001г. увеличение на съдийския щат към момента кадровата обезпеченост в тази насока е добра.

Съществени затруднения в работата на съда се явяват поради обстоятелството, че секретар-протоколистите са само двама, при трима съдии по щат. Особено през периодите, когато секретар-протоколистите ползват отпуск (платен годишен, поради временна нетрудоспособност и др.). В тези случаи тримата съдии напрактика са с един секретар-протоколист. Това води до психическо и физическо претоварване на служителя и свързаното с това понижаване на качеството на работата му, а от друга страна - до съществено забавяне при изготвянето на протоколите от съдебните заседания. Затова считам, че е налице необходимост от нова щатна бройка за тази категория служители.

Целесъобразно би било да се открие щат за служител в Бюро съдимост и за чистач. Тези длъжности в момента се изпълняват съответно от съдебния архивар и призовкаря. Подобно съвместяване обаче затруднява работата на тези съдебни служители. Затрудненията са още по-големи в периодите, когато се ползва отпуск. В тези случаи заместващия служител следва да изпълнява освен своята, още две длъжности.

 

 

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

 

А. НАКАЗЕТЕЛНИ ДЕЛА

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

Общ брой разгледани наказателни дела 396 (в това число 371 новопостъпили и 25 останали несвършени в началото на отчетния период), при 259 за 2001г. и 356 за 2000г., от които:

 

 НОХ дела – 104, при 98 за 2001г. и 110 за 2000г., в това число:

- 91 новопостъпили и

- 13 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НЧХ дела – 25, при 13 за 2001г. и 15 за 2000г., в това число :

- 21 новопостъпили и новообразувани;

- 4 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

 

НАХ дела – 122, при 75 за 2001г. и 87 за 2000г., в това число:

-по чл.78а от НК – 31, от които 1 останало несвършено в началото на отчетния период,

-УБДХ – 8 новопостъпили и новообразувани;

-други административни дела /по ЗГ, ЗДДС, ЗДвП, ЗТСУ, ЗЗППТ и др./ - 83 дела, от които – 76 новопостъпили  и 7 останали несвършени в началото на отчетния период.

 

ЧН дела – 145, при 70 за 2001г. и 135 за 2000г., в това число:

- 5 искания за вземане на мерки по чл.152а НПК;

- 5 за изменение на взета мярка за неотклонение по чл.152б НПК;

- 79 разпити на свидетели и уличени по искане на разследващия орган;

- 51 други /разрешения и одобрения за извършени действия по разследване;

- 5 реабилитация.

 

 

2. Структура на постъпилите наказателни дела по текстове от НК. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

А. НОХД:

а. Приключване на делата.

От разгледаните през 2002г. НОХД с присъда са приключили 40, при 38 за 2001г. и 46 за 2000г. Прекратени са 37, при 47 2001г. и 55 за 2000г., от които:

-          със споразумение 26, при 38 за 2001г. и 45 за 2000г.,

-          върнати за доразследване 10 (от които 3 в открито заседание и 7 в з.з. от съдия-докладчик), при 7 за 2001г. и  5 за 2000г.,

През 2002г. са постъпили 7 дела, разглеждани по реда на бързите полицейски производства, при 0 за 2001г.

 

б. Осъдени лица.

Общият брой на съдените лица е бил 79, при 99 за 2001г. и 137 за 2000г. От общо съдените лица през отчетният период оправдани са 2, при 0 за 2001г. и 1 за 2000г. Общият брой на осъдените лица е 76, при 86 за 2001г. и 125 за 2000г. През отчетния период са били осъдени 11 непълнолетни лица, при 5 за 2001г. и 16 за 2000г.

Броят на наказаните лица по чл.414ж НПК е 36, при 47 за 2001г. и 71 за 2000г.

 

в. Видове наложени наказания.

- на лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 38 лица, при 38 за 2001г. и 61 за 2000г. Условно осъдени са 23, при 31 за 2001г. и 51 за 2000г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години е осъдено 1 лице, при 2 за 2001г. и 3 за 2000г.,

- наказание глоба е наложено спрямо 22 лица, при 36 за 2001г. и 51 за 2000г.,

- на наказание поправителен труд е осъдено 1 лице, при 0 за 2001г. и 1 за 2000г.,

- други наказания са наложени на 14 лица, при 10 за 2001г. и 9 за 2000г.

От наложените наказания най-голям е броят на лицата, на които е наложено наказание лишаване от свобода – 39, от които на 23 е наложено наказание при условията на чл.66 ал.1 НК; на второ място са лицата на които е наложена глоба - 22 лица и 14 с други наказания.

Наказанието поправителен труд е напрактика почти неприложимо поради невъзможността на държавата да осигури работа на осъдените. Това налага провеждане на процедура по заменяването му с друго наказание/ глоба/.

По-рядко се прилага и наказанието ”задължително заселване” и то обикновено за престъпление по чл.183 от НК с оглед осъществяване задълженията на осъдените лица да заплащат издръжка. Друга причина за слабото приложение на това наказание е, че в повечето общини съществува проблемът с безработицата и особено сред населението в селата, поради което трудовата ангажираност на подсъдимите е временна и на различни работни места.  Ако не се държи сметка за тези негативни социални явления осъденият ще бъде лишен от възможността да търси работа и в други населени места, за да осигури доходи за собствената си издръжка и тази на децата си.

 

г. Видове дела.

- От анализа на постъпилите НОХ делата по текстове от НК най-голям дял се пада на престъпленията против собствеността – общо 45, при  38 за 2001г. и 58 за 2000г., от които :

34 кражби, при 24 за 2001г. и 40 за 2000г.,

3 грабежи, при 2 за 2001г. и 4 за 2000г.,

3 присвоявания, при 4 за 2001г. 2 за 2000г.,

3 документни измами, при 2 за 2001г. и 0 за 2000г., а останалите – други, в това число по чл.215 НК.

- На второ място са общоопасните престъпления – 20, при 8 за 2001г. и 22 за 2000г., от които престъпленията по чл.343 НК – 18, при 6 за 2001г. и 16 за 2000г. Тук следва да се отбележи, че във връзка с измененията в законодателната уредба голяма част от общоопасните престъпления се разглеждат по реда на чл.78а НК, поради което по тях не се образуват НОХД, а НАХД.

- На трето място са престъпленията против личността – 8, при 6 за 2001г. и 8 за 2000г., от които 3 по чл.129 НК, 1 по чл.149 НК и др.

- На четвърто място са :

а. престъпленията против брака, семейството и младежта – 6, при 14 за 2001г. и 8 за 2000г., и

б. престъпленията против реда и общественото спокойствие – 6, при 10 за 2001г. и 3 за 2000г., от които по чл.325 НК – 6, при 6 за 2001г. и 2 за 2000г.

- На пето място са документните престъпления – 3, при 7 за 2001г. и 0 за 2000г.

От горепосочените цифри следва да се направят следните изводи:

И през тази година се запазва тенденцията за заемане на най-значителен дял от престъпленията против собствеността. На второ място са общоопасните престъпления, което в дългосрочен план (с изключение на 2001г.) следва да се разглежда като тенденция в съдебния район. Запазва се очерталата се през предходния отчетен период тенденция за нарастване разнообразието във видовете разглеждани от съда престъпления.

Намалява броя на съдените и осъдените лица, като се увеличава броя на оправданите лица (макар, че като относителен дял е несъществен). Увеличава се броя и относителния дял на осъдените за престъпления, извършени като непълнолетни.

 

Б.  НЧХД :

Налице е тенденция за увеличаване на броя им. През 2002 година в ПРС  са постъпили 21, при 7 за 2001г. и 13 за 2000г.

Следва да се отбележи, че въпреки усилията, които продължават да полагат съдиите за приключване на този вид дела с помирение между тъжители и подсъдими, относителния дял на приключилите по този начин НЧХД през отчетния период значително е намалял. От разгледаните за периода НЧХ дела 7 са били прекратени въз основа на помирение, докато за 2001г. този брой е бил 9, а през 2000г. - 6.

От постъпилите през годината 21 дела 11 са по обвинение за причинена телесна повреда (чл.129 и чл.130 НК), 3 са по обвинение за нанесена обида (чл.146 НК), 3 са по обвинение за клевета (чл.147 НК), 4 са по обвинение за неплащане на присъдена издръжка (чл.183 НК).

 

В.  НАХД:

През отчетния период са постъпили 114, при 66 за 2001г. и 72 за 2000г. Налице е обща тенденция към увеличаване броя на тази категория дела.

От делата, образувани по жалби срещу наказателни постановления най-голям е  броят на делата по ЗА, ЗДДС, ДПК и др. данъчни закони - 26,  следват по ЗГ – 11, 10 по ЗДП, 5 по ЗООС, 4 по ЗТСУ и ЗУТ, 3 по ЗЗППТ и др.

 

 

 

 

Г.  ЧНД:

ЧНД от досъдебното производство – 140, при 70 за 2001г. и 135 за 2000г., от които:

- мерки по чл.152а НПК 5, при 3 за 2001г. и 8 за 2000г.,

- мерки по чл.152б НПК 5, при 3 за 2001г. и 2 за 2000г.,

- разпити 79, при 26 за 2001г. и 13 за 2000г. и

- други 51, при 38 за 2001г. и 112 за 2000г.

- кумулация - 0, при 1 за 2001г. и 1 за 2000г.

- реабилитация – 5, при 2 за 2001г. и 6 за 2000г.

От данните за броя на ЧН делата е видно, че най-голям е делът на ЧНД от досъдебното производство.

 

3. Бюро съдимост при ПРС.

 

През отчетния период са издадени – 3 057 свидетелства за съдимост при 3 470 за 2001г. и 4005 за 2000г. Системно се актуализират бюлетините за съдимост, като при издаване на свидетелство или справка по бюлетините, последните се представят на дежурния съдия, който се произнася незабавно и прави съответните отбелязвания за наличие на амнистия или реабилитация на лицата. Следва да се отбележи, че липсват нови бланки за свидетелства за съдимост, съгласно чл.34 ал.2 от Наредба №1/24.01.2000г., която разпоредба предвижда свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които няма вписано осъждане да се подписват само от служител в бюрото за съдимост, т.е. без да се подписват от дежурния съдия, както беше по старата наредба. Въпреки това обаче  липсват нови образци на свидетелствата, наличието на които ще спести време на съдиите, защото по-големият брой от издаваните свидетелства са за неосъждани лица и  Наредбата не изисква  приподписването им от съдия. Това приподписване се налага само от съдържанието на сега действащите образци, в които е отделено място за подпис на съдия.

 

 

Б.  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

1. Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

През отчетния период са разгледани 355, при 414 за 2001г. и 570 за 2000г., от които :

- новообразувани 251, при 286 2001г. и 413 за 2000г. Тук следва да се отбележи, че в началото на 2000г. в съда са се образували частнограждански дела по молбите за издаване на разрешения по чл.73 СК което е довело до рязко нарастване на отчетения брой на гражданските дела за този период. Това се установява от посочените по-долу данни за разглежданите през тези периоди “други” граждански дела.

- 98 останали несвършени в началото на отчетния период, при 122 за 2001г. и 149 за 2000г.,

- 6 получени по подсъдност, при 4 за 2001г. и 3 за 2000г., и

- 0 върнати за ново разглеждане, при 2 за 2001г. и 5 за 2000г.

 

2. Структура на гражданските дела.

От разгледаните през 2002г. 355 граждански дела са свършени общо 254, при 316 за 2001г. и 448 за 2000г. 101 дела са останали несвършени в края на отчетния период, при 98 за 2001г. и 122 за 2000г.

От свършените дела с решение са приключили 196, при 235 за 2001г. и  356 за 2000г. Искът е уважен изцяло по 121 дела, уважен частично при 31 и отхвърлен при 44 от делата. Прекратени по спогодба са 12 дела, а по други причини 46.

От общия брой разглеждани граждански дела най-голям е делът на  облигационните искове – 99, в това число 7 за непозволено увреждане, при 122 за 2001г. и 105 за 2000г.

На второ място са искове по СК – 60 дела, при 60 за 2001г. и 81 за 2000г., в това число :

- за развод и недействителност на брака 32, при 25 за 2001г и 34 за 2000г.,

- за развод по взаимно съгласие – 12, при 13 за 2001г. и 14 за 2000г.,

-          издръжка – 6, при  4 за 2001г. и 10 за 2000г., и

-          изменение на издръжка – 6, при 16 за 2001г. и 13 за 2000г.

На трето място са вещните искове – 57, в това число по ЗСПЗЗ 6, при 77 за 2001г., в това число – 31 по ЗСПЗЗ, при 110 за 2000г. (от които 57 по ЗСПЗЗ).

На четвърто място са исковете за делба – 42, при 52 за 2001г. и  59 за 2000г.

На пето място са искове по КТ – 12, при 7 за 2001г. и 11 за 2000г. От разглежданите през 2002г. дела по КТ 5 са за обезщетение по чл.200 КТ и 7 за отмяна на уволнение.

За отчетния период са разгледани 13 дела по чл.237 от ГПК, при 17 за 2001г. и 11 за 2000г.

Други дела – 69, в това число искове за установяване на факти, промяна на име, обжалване действията на съдия-изпълнител, обезпечения на бъдещи искове, при 77 за 2001г. и 192 за 2000г.

 

 

В. КАЧЕСТВО НА

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

1.Срокове, в които са образувани и насрочени делата. Отложени дела – процент, причини за отлагане и изготвяне на съдебни актове.

 

При образуването и насрочването на делата в Поморийски районен съд се спазват законните срокове. Делата се образуват най-късно в 2- дневен срок от постъпването им в съда и се насрочват в месечен или най-късно двумесечен срок, в зависимост от вида и характера на делото. Този срок е шестмесечен за делата в които участват като страни лица с адрес за призоваване в чужбина. Срокът е три месечен когато страна се призовава чрез “Държавен вестник”. Когато се касае за НОХ дела със задържани лица, както и в случаите на проведено дознание,  те се насрочват в едномесечен срок, като във всички останали случаи съдебното заседание по НОХ дела се насрочва до два месеца от представяне на обвинителния акт или тъжбата в съда. През отчетната година не е правено искане за разрешение от председателя на съда заседание по НОХ дело да бъде насрочено в по-дълъг от двумесечния срок/чл.255 ал.3 НПК/.

В РС-Поморие не е отложено нито едно дело по причина отсъствие на съдия (по болест, командировка и др.).

От въвеждане института на жалбите за бавност и до настоящия момент такива срещу действията на съдиите в ПРС не са постъпвали.

През годината са постъпили два самоотвода на съдиите Япаджиева и Гайдурлиев по разпределени за разглеждане дела, основани съответно на чл.25 т.9 и т.1 НПК.

До 3 месеца са приключили 183 дела при 240 за 2001г. и 337 за 2000г. Над 3 месеца са приключили 71 дела при 76 за 2001г. и 111 за 2000 година. Останали несвършени в края на отчетния период 101 при 98 за 2001г. и 122 за 2000г.

 

2. Обжалвани съдебни актове.

 

А.  Наказателни дела :

Общо – 52, отменени – 5, изменени 2, потвърдени 25, без резултат 20, от които :

а.  На съдия Белев – 25, от които потвърдени 17, изменени 1, отменени 1, без резултат 6;

б.  На съдия Япаджиева – 8, от които потвърдени 3, изменени 0, отменени 1 и без резултат 4;

в.  На съдия Гайдурлиев – 19, от които потвърдени 5, изменени 1, отменени 3 и без резултат 10.

 

Б. Граждански дела:

Общо – 77, от които 18 оставени в сила, отменени отчасти – 2, отменени 10, обезсилени - 1, без резултат – 46, от които :

а.  На съдия Белев: - 32, от които оставени в сила 7, отменени отчасти 1, отменени 4, обезсилени 1, без резултат 19,

б.  На съдия Япаджиева: – 21, от които оставени в сила 7, отменени отчасти 1, отменени 2, обезсилени 0, без резултат – 11;

в. На съдия Гайдурлиев : - 24, от които оставени в сила 4, отменени отчасти 0, отменени 4, обезсилени 0, без резултат 16.

 

Забележка : В броя на обжалваните дела не са включени тези, по които подадените жалби впоследствие са оттеглени, поради което обжалвания съдебен акт е влязъл в сила.

 

 

2.          Натовареност на съдиите по щат.

Средната месечна натовареност на съдиите се изчислява, като общия брой на делата за годината се раздели на 12 (според броя на месеците), а полученото число се раздели на 3 (според броя на работещите през годината в съда съдии), при което се получава числото 20.72 дела средно за съдия на месец. При преценката на натовареността на съдиите следва да се има предвид, че през отчетния период са разгледани допълнително 28 дела в други съдебни райони, в които магистратите са били командировани.

При сравняване на данните с предходния отчетен период се констатира, че въпреки нарастването на общия брой разгледани дела с 78, средната натовареност на съдия за месец е спаднала с 2.65 дела. Това се обяснява с факта, че средния брой на работещите в съда магистрати през предходния отчетен период е бил 2.4.

 

 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

1.          Постъпление за отчетния период. Сравнителен анализ за тригодишния период.

 

През годината са постъпили за образуване – 87 дела, при 119 за 2001г. и 94 за 2000г. година т.е. тенденцията е към намаляване на постъплението. Останали несвършени в началото на отчетния период 735, при 737 за 2001г. и 825 за 2000г. Запазва се тенденцията за намаляване броя на несвършените.

Или общо разглеждани 822 дела (при 856 за 2001г. и 919 за 2000г.), от които :

- прекратени чрез изплащане – 36 дела, при 21 за 2001г. и 17 за 2000г.,

- прекратени по други причини – 69 дела, при 100 за 2001г. и 165 за 2000г.,

- останали несвършени в края на отчетния период – 717, при 735 за 2001г. и 737 за 2000г.

 

а. Видове разглеждани изпълнителни дела според взискателя.

 

- дела в полза на държавата 87, при 85 за 2001г. и 94 за 2000г.,

- в полза на ЮЛ 152, при 193 за 2001г. и 180 за 2000г.,

- в полза на граждани - 579, при 574 за 2001г. и 641 за 2000г.,

- разгледани са 4 дела по изпълнение на чуждестранни решения при 4 за 2001г. и 4 за 2000г. Както и през миналата така и през настоящата година те са за издръжка и са останали несвършени в началото на отчетния период. Прекратяването на тези дела става обикновено при навършване на пълнолетие на детето.

 

 

б. Брой  на постъпилите дела по видове.

 

- най-голям е бил броя на паричните вземания в полза на граждани за събиране на суми – 35, при 35 за 2001г. и 31 за 2000г., с обща сума 159 765лв., при 304 502лв. за 2001г. и 225 685 за 2000г.,

- на второ място са делата :

а. за събиране на суми в полза на ЮЛ – 14 (при 44 за 2001г. и 31 за 2000г.),  като общата сума по тях възлиза на 551 215лв., при 224 343лв. за 2001г. и 93 007лв. за 2000г.,

б.  за изпълнение на определено действие – 14, при 14 за 2001г. и 18 за 2000г.,

- на трето място по брой постъпили дела са за събиране на присъдени издръжки - 11 на брой, при 5 за 2001г. и 14 за 2000г.,

- на четвърто място по брой са делата за събиране на присъдени в полза на държавата суми – 8, при 13 за 2001г. и 1 за 2000г. След създаването на регионална структура на Агенцията за държавни вземания в гр.Бургас изпълнителни дела с взискател държавата се образуват за събиране единствено на частни държавни вземания,

- на пето място са делата :

а. за предаване на недвижими имоти 2, при 5 за 2001г. и 3 за 2000г. и

б.за предаване и свиждане на деца 2, при 0 за 2001г. и 2 за 2000г.,

- на шесто място са делата за предаване на движими вещи 1, при 0 за 2001г. и 2 за 2000г.

 

в. Брой и вид на насрочените и свършени изпълнителни дела, според способа на изпълнение.

От делата, образувани (постъпили и останали от предходни отчетни периоди) в полза физически и юридически лица и държавата:

 

 

2002г.

2001г.

2000г.

Насрочени общо

69

86

74

В полза на държавата

4

2

2

В полза на ЮЛ

26

44

19

В полза на физически лица

39

40

53

Изпълнени общо

30

36

34

В полза на държавата

-

1

1

В полза на ЮЛ

10

16

7

В полза на физически лица

20

19

26

Насрочени описи на недвижими имоти

10

16

16

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

1

11

3

В полза на физически лица

9

5

13

Изпълнени описи на недвижими имоти

7

10

13

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

6

3

В полза на физически лица

7

4

10

Насрочени описи на движими вещи

41

31

26

В полза на държавата

4

2

2

В полза на ЮЛ

23

20

10

В полза на физически лица

14

9

14

Изпълнени описи на движими вещи

15

11

10

В полза на държавата

-

1

1

В полза на ЮЛ

10

5

2

В полза на физически лица

5

5

7

Насрочени въводи

9

8

12

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

2

1

В полза на физически лица

9

6

11

Изпълнени въводи

4

6

8

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

2

1

В полза на физически лица

4

4

7

Насрочени продажби на недвижими имоти

7

18

12

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

2

6

4

В полза на физически лица

5

12

8

Изпълнени продажби на недвижими имоти

2

3

2

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

1

1

В полза на физически лица

2

2

1

Насрочени продажби на движими вещи

1

13

4

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

5

1

В полза на физически лица

1

8

3

Изпълнени продажби на движими вещи

1

6

1

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

2

-

В полза на физически лица

1

4

1

Насрочени за предаване на движими вещи

1

-

-

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

1

-

-

Изпълнени за предаване на движими вещи

1

-

-

В полза на държавата

-

-

-

В полза на ЮЛ

-

-

-

В полза на граждани

1

-

-

 

 

 

 

 

г. Събрани суми.

 

През изминалата 2002 година общо събраните суми възлизат на 113 114 лв., при 36 484лв за 2001г. и  33 523лв. за 2000г., от които :

- в полза на държавата 1 026лв., при 844 за 2001г. и 6лв. за 2000г.,

- в полза на юридически лица 94 875лв., при 14 885лв. за 2001г. и 2 793 за 2000г.,

- в полза на граждани 17 213лв., при 20 755 за 2001г. и 30 724лв. за 2000г. 

Общо дължимите суми по изпълнителни дела са 717 295лв. за постъпилите 87 дела за 2002г., при 539 530лв.  постъпилите през 2001г. и 319 322лв. по постъпилите през 2000г.

Останали не събрани до края на отчетния период общо 1 124 120лв., при 524 426 за 2001г. и 530 451лв. за 2000г.

Спаднати суми по опрощаване, прекратени по подсъдност, давност, перемция – 19 983 лв., при 352 377 за 2001г. и 4 693лв. за 2000г.

 

 

3.          Правни и фактически проблеми. Препоръки.

 

През по-голямата част от отчетния период продължиха трудностите по принудително събиране вземанията на взискателите чрез прилагане като изпълнителен способ на публична продан на движими вещи. Правните и фактически проблеми в тази връзка до голяма степен изгубиха актуалност поради съществените промени на ГПК (Д.в. бр.105/02г.). От друга страна периода от влизане в сила на измененията на процесуалния закон до края на 2002г. не е достатъчно продължителен за да се направи преценка на действието на новия закон.

 

 

 

 

ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.

 

1. Статистическа таблица.

 

 

2002г.

2001г.

2000г.

Молби за вписване и др. общо

2 320

1 414

1 400

Общо вписвания по образувани нотариални дела, от които :

1 958

1018

672

Обстоятелствени проверки

52

56

-

Дарения

119

126

175

Продажби

419

373

363

Суперфиции

13

22

11

Замени

9

10

13

Актове за придобити имоти по регулация

1

9

-

Договорни ипотеки

121

116

110

Констативни нотариални актове, без извършена обстоятелствена проверка

83

98

-

Актове за общинска собственост

1 105

207

-

Актове за държавна собственост

13

-

-

Други подлежащи на вписване актове, по които се образуват нотариални дела

23

-

-

Общо вписвания без образувани нотариални дела, от които :

362

385

437

Законни ипотеки

10

6

5

Възбрани

21

23

27

Други вписвания по чл.4 б.Б-И от Правилника за вписванията

331

356

405

Отбелязвания

39

6

4

Заличавания

120

93

82

Молби по които се образуват нотариални дела, без извършване на вписвания (завещания и др.)

6

4

291

 

Някои обяснения :

До началото 2001г. констативните нотариални актове за собственост, както и актовете за държавна и общинска собственост не са подлежали на вписване, поради което за 2000г. те са отразени в последния ред на таблицата. През отчетния период и 2001г. в тази категория са останали само завещанията.

През отчетния период няма постановени откази за вписване от съдията по вписванията.

 

 

 

V. СГРАДЕН  ФОНД  И  ТЕХНИЧЕСКА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

1.Сграда, оборудване, проблеми.

 

Относно сградния фонд на съда не са настъпили съществени промени през отчетния период. Поморийски районен съд се помещава в  административна сграда, собственост на община Поморие, с избен и тавански етажи построена в парцел I в кв.69 по плана на гр.Поморие, ул.”Калоян” №1, през 1939г. Сградата е с масивна конструкция с носещи тухлени стени, с частични стоманобетонови колони, греди и пояси и междуетажни стоманобетонови плочи, с изключение на конструкцията над третия етаж, която е дървен гредоред. Със заповед № РД-16-21/29.01.1997г. на Кмета на Община Поморие на съда е предоставено ползването на целия втори етаж и пет стаи от първия етаж на гореописаната сграда, като останалите три стаи се ползват от адвокати и Военно отчетно бюро. Сградата е в централната част на гр.Поморие и е обявена за паметник на културата.

Проблемите във връзка със съдебната сграда произтичат от това, че е твърде стара и се нуждае от основен ремонт. Гредореда на покривната конструкция на места е напълно изгнил, което освен че води до течове при дъждовно време, създава постоянна опасност от срутване на покрива. През отчетния период съществено се увеличи количеството на проникващата в помещенията дъждовна вода, по повод на което и по искане на председателя на съда бяха отпуснати 5 000лв. за ремонт на покрива. Тези средства бяха усвоени, като с тях се подмени изцяло самостоятелната покривна конструкция на пристройка към основния корпус на сградата (над помещенията, ползвани от архива, бюро Съдимост и службата по вписванията). На основния покрив на сградата не бе извършен частичен ремонт, тъй като според извършилите оглед специалисти това е невъзможно, поради изгниване на носещите греди. Всички прозорци на ползваните от съда помещения се нуждаят от подмяна, тъй като са много стари и силно изметнати. Поради невъзможност да се уплътнят при дъждовно време през тях в помещенията прониква вода и това води до гниене и деформиране на паркета. Също така топлообмена с външната среда е голям, което през зимата затруднява отоплянето на помещенията и значително повишава разходите. Отоплението се извършва с акумулиращи печки.

Оборудването на сградата е на много ниско ниво. Елементите на обзавеждането са стари и износени, с лош външен вид, а значителна част от тях и с изтекли амортизационни срокове, поради което и бракувани. Сравнително нови и все още запазени са две бюра-комплект – в кабинетите на председателя на съда и единия районен съдия. Тук следва да се отбележи, че във връзка с встъпването на длъжност на трети районен съдия на съда не бяха отпуснати никакви средства за обзавеждане на нов съдийски кабинет.

 

2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.

 

В началото на отчетния период в ПРС имаше 4 компютъра, всички в експлоатация. Три от тях са от типа РС 386 и РС 486 и един е РС Pentium  32 RAM. В съда няма компютри с достъп до интернет. Съдът няма собствена интернет страница и електронни пощенски кутии. Няма инсталирана компютърна мрежа. За текстообработка се използват програми Word 95 и 97. През 2002г. е направен абонамент за програмен продукт Ciela 3.0 въз основа на договор на доставчика с ВСС, както и счетоводна програма. Към компютрите има и четири принтера – един лазерен, два мастилено-струйни и един матричен. В съда има две копирни машини, от които едната не работи. Обслужването на техниката се извършва въз основа на абонаментен договор със специалист.

В края на отчетния период – 28.12.2002г. бяха закупени нови три компютърни конфигурации тип Pentium ІІ Celeron, както и един принтер OKI 8W.

 

ОБЩАТА ОЦЕНКА относно материалната обезпеченост на работата на съда е незадоволителна. Въпреки извършените огледи на място от специалисти от ВСС и направените искания от ръководството на съда, до настоящия момент не са отпуснати никакви целеви средства за подобряване условията на работа (с изключение на средствата за ремонт на покрива). След извършване на ремонт на покрива следва да се отпуснат средства за закупуване на обзавеждане за съдийските кабинети и канцелариите. Утвърдената субсидия за издръжката на съда е в размер, който не може да покрие месечните му разходи. Закъсняват изплащането на консумираната ел. енергия и телефонни услуги, плащанията на вещи лица и служебни защитници и др. Въпреки закупената нова техника компютъризацията на съда е все още на твърде ниско ниво.

 

 

VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА.

 

Съдийската кадрова обезпеченост на съда е добра, докато тази на обслужващите звена не е на това ниво. Въпреки това всички съдии и служители през отчетния период са извършвали своевременно всяко свое служебно действие. От тази гледна точка срочността на разглеждането на делата е много добра. Особено важна е постигнатата бързина в насрочването, разглеждането и решаването на наказателните дела, което допринася за засилване на превенцията и повишава ефективността на борбата с престъпността. Всеки сезиращ съда акт и всеки постъпил документ по висящо дело се приемат от съответния служител и незабавно се докладват на председателя на съда или съдията-докладчик. Последните се произнасят на същия ден или на следващия. Съдиите използват правата си по закон с цел осигуряване своевременното връчване на призовки и книжа. Налице са известни проблеми с кметовете и кметските наместници в някои от малките населените места. Липсата на правна култура, а в някои случаи и ниската грамотност понякога довеждат до ненадлежно оформяне на призовките. Откъслечни са случаите на отлагане на съдебни заседания по такива причини.

С оглед постигане максимално добра организация на работата на съда председателя на съда е издал заповеди, с които е установил график за заседателните дни и дежурствата на съдиите, както и функциите на дежурния съдия. Постъпилите дела се насрочват в установените от закона срокове. При наказателните дела се спазва принципа един съдия да се произнася по всички искания от страна на органите на досъдебното производство с цел да не се създават основания за отводи на останалите съдии в съдебната фаза на процеса. В тази връзка следва да се вземе предвид и обстоятелството, че въпреки малката численост на съдийския щат в ПРС през отчетния период не се е налагало командироване на съдии от други райони.

При анализа на данните за количеството на разглежданите дела следва да се направят няколко общи извода. Броят на гражданските дела е намалял в сравнение с 2001г. Това се обяснява, с обстоятелството че през 2002г. почти липсва постъпление от дела с временен характер (например тези по ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и други). От друга страна съществено е увеличен броя на постъпилите наказателни дела, което води до увеличаване и на общия брой на постъпилите в съда дела за отчетния период.

В съдебноизпълнителната служба броя на постъпилите дела е намалял в сравнение с предходния отчетен период, като същевременно съществено се е увеличил размера на сумите за събиране. Броя на делата, останали несвършени в края на отчетния период е намалял в сравнение с предходните два периода. Това следва да се отчете като показател за добра работа на съдия-изпълнителя и службата като цяло.

Запазва се тенденцията за нарастване на делата в службата по вписванията, като увеличението на броя им през отчетния период е значително. Запазва се тенденцията и за намаляване броя на исканията за издаване на свидетелства за съдимост.

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  4бр. Приложения по образец.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

Име на съдията

Съдийски стаж по чл.127 ЗСВ

Постъпили дела

Свършени дела

обжалвани

Отм. изм.

 

 

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Гр. нак. общо

Веселин Белев

3г. и 6м.

81, 108, 189

86, 107, 193

32,  25,  57

гр. отм.-4, изм.-1

нак. отм.-1, изм.-1

Нася Япаджиева

5г. и 3м.

85, 120, 205

80, 112, 192

21,  8,   29

гр. отм.-2, изм.-1, нак. отм. -1, изм.-0

Яни Гайдурлиев

2г. и 8м.

91, 143, 234

88, 128, 216

24,  19,  43

гр. отм.-4, изм.-0

нак. отм.-3, изм.-1

 

 

Забележка : Отразения в колона 2 от таблицата стаж на магистратите е със стойности, равни на тези по миналогодишния доклад, тъй като съгласно действащата редакция на ЗСВ едногодишния стаж по чл.164 ал.1 ЗСВ(отм.) не се счита за такъв по чл.127 ал.5 ЗСВ.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

 

 

Име на съдия-изпълнителя

Юридически стаж

Постъпили дела

Свършени дела

Събрани суми

Теодора  Петрова

10г.

87

105

113 114лв.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 

 

Съдия по вписванията

Юридически стаж

Извършени вписвания

Теодора Петрова

10г.

2 320

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………….

/Веселин Белев/