РАЙОНЕН СЪД - ПОМОРИЕ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 118/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Л.Я.С. Докладчик:
НАСЯ И. ЯПАДЖИЕВА
Решение от 21.1.2019г.
2 Гражданско дело No 144/2018, III състав Делба С.Д.А. А.Д.А.,
Й.Д.А.,
В.Д.И.
Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Определение от 9.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
3 Гражданско дело No 302/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД А.И.А. Докладчик:
НАСЯ И. ЯПАДЖИЕВА
Определение от 11.1.2019г.
4 Гражданско дело No 402/2018, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.М.Х. З.Н.Ш. Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 28.1.2019г.
5 Гражданско дело No 591/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СИТИ КЕШ ООД А.Г.Х. Докладчик:
НАСЯ И. ЯПАДЖИЕВА
Определение от 11.1.2019г.
6 Гражданско дело No 691/2018, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.З.Ш. И.Й.К. Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
7 Гражданско дело No 694/2018, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.А.Т.,
Ц.С.Г.
Н.Х.Т. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. БЪЧВАРОВ
Решение от 10.1.2019г.
8 Гражданско дело No 694/2018, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.А.Т.,
Ц.С.Г.
Н.Х.Т. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. БЪЧВАРОВ
Заповед за защита от 10.1.2019г.
9 Гражданско дело No 707/2018, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.В.Д.,
И.К.Д.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. БЪЧВАРОВ
Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 10.1.2019г.
10 ЧГД No 789/2018, II състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Г.Х.Я.   Докладчик:
НАСЯ И. ЯПАДЖИЕВА
Решение от 17.1.2019г.
В законна сила на 17.1.2019г.
11 Гражданско дело No 16/2019, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.В.П.,
М.Н.Б.
  Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 30.1.2019г.
12 ЧГД No 17/2019, II състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. М.Р.А. А.М.А. Докладчик:
НАСЯ И. ЯПАДЖИЕВА
Решение от 24.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.
13 ЧГД No 58/2019, III състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Й.Я.Р. А.Д.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 30.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
14 Гражданско дело No 74/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.П. Д.П.К. Докладчик:
НАСЯ И. ЯПАДЖИЕВА
Определение от 22.1.2019г.