РЕШЕНИЕ

№ 53

гр.Поморие, 29.03.2018 г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Районен съд – Поморие, наказателна колегия, в открито заседание на 11 декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                  СЪДИЯ : Ивайло Бъчваров

 

 при участието на секретаря Йовка Тодорова , като разгледа докладваното от районния съдия НАХД N 435 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. ЗАНН и е образувано по жалба от И.А.А. *** , против наказателно постановление (НП) № 11-01-159/19.10.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София (АДФИ), с което на жалбоподателя , на основание чл.250 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е наложено административно наказание глоба в размер 10 000 лв.,  затова, че на 01.12.2016 г., жалбоподателят, кмет на община Поморие в качеството си на  възложител на обществени поръчки е взел решение и е провел процедура „договаряне без обявление „ за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци,почистване на териториите  за обществено ползване,измиване на улиците,снегопочистване и опесъчаване на улиците в Община Поморие „ , без да са налице условията  за провеждане на тази процедура посочени в закона ,което е квалифицирано като нарушение по  чл.18,ал.1,т.8 ,вр. с чл.79,ал.1,т4 от ЗОП . В жалбата се твърди  , че при издаване на НП са допуснати съществени  нарушение на процесуалните правила, довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя . Иска се отменяне на атакуваното НП като незаконосъобразно и необосновано.

Жалбата е допустима. Същата е подадена от лицето, посочено в обжалваното НП като нарушител, в срока по чл.59, ал.2 ЗАНН .

В съдебно заседание жалбоподателя се представлява от  редовно упълномощен процесуален представител – адвокат, който поддържа жалбата на наведените с нея основание.

АНО в съдебно заседание се представлява от редовно упълномощен процесуален представител– юрисконсулт, който оспорва жалбата. Моли обжалваното НП да бъде потвърдено от съда като правилно и законосъобразно.

Пристъпвайки към разглеждане законосъобразността на обжалваното НП съдът извърши проверка относно спазването на процесуалния ред по издаването му.

Административнонаказателното производство е започнало със съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 11-01-159/24.04  .2017 г., съставен от М.Д.А. – държавен финансов инспектор в АДФИ. АУАН съдържа словесно описание на нарушението, идентично с изложеното в издаденото въз основа на акта НП. АУАН е предявен на жалбоподателя.

Не се установиха съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП.

АУАН е съставен и НП е издадено от компетентни органи по чл.35, ал.1 ЗДФИ, съответно финансов инспектор в АДФИ и директор на АДФИ.

При съставяне на АУАН са спазени изискванията на чл.40 ЗАНН, актът притежава изискуемите от чл.42 ЗАНН реквизити и е подписан от актосъставителя, свидетел и нарушителя. НП съдържа реквизитите по чл.57, ал.1 ЗАНН и е подписан от лицето, което го е издало.

Съдът намира за неоснователни оплакванията на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила , които да представляват основание за отмяна на обжалваното НП .

В АУАН и НП е посочено нарушеното от жалбоподателя законово предписание на  нормата на чл.18,ал.1,т.8 , вр. с чл.79,ал.1,т4 от ЗОП , а в НП е посочена и санкционната норма – тази на чл.250 от ЗОП , която предвижда налагане на предвиденото в същата административно наказание  за възложител , който проведе процедура по чл.18 , ал.1, т.8  от ЗОП ,без да са налице условията за провеждането й   ,  поради което не е налице нарушение на чл.42, т.5 ЗАНН и чл.57, ал.1, т.6 ЗАНН .

Не е налице и допуснато нарушение на чл.52, ал.4 ЗАНН, изразяващо се в необсъждане от АНО на депозирано от жалбоподателя възражение по чл.44, ал.1 ЗАНН , доколкото поначало  ЗАНН не въвежда изискване в съдържанието на НП да се съдържа мотивирана преценка в писмен вид на направените възражения , поради което липсата на писмено изразяване на преценката не означава, че такава не е извършена . Също така , следва да се отбележи ,че във възражението по същество не се оспорва нарушението , за което е съставен процесния АУАН .Единствено се сочи  , че са очаквани законодателни промени  ,които да позволят прецизиране  параметрите ,от които зависи стойността на поръчката ,които промени не са били приети до изтичане на предходния договор за сметопочистване , което е наложило сключване на процесния договор след провеждане на  процедурата договаряне без обявление  ,с оглед обществена необходимост да се осигури сметоизвозването на територията на общината , която необходимост според жалбоподателя е в обхвата на понятието изключителни обстоятелства по смисъла на §2,т.17 от ДРЗОП и обосновава сключването на процесния договор при условията на  чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП , което изключвало и отговорността на жалбоподателя за вмененото му нарушение .  При така направените искания на жалбоподателя ,   АНО очевидно ги е обсъдил , като е изложил в НП подробни писмени мотиви защо приема , че е извършено вмененото нарушение, включително са изложени и мотиви защо същото  не е маловажно и не следва да се приложи чл.28 от ЗАНН  .

Неоснователно е и възражението за допуснато нарушение на чл. 42, т.3 ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН, изразяващо се в непосочване на точната дата на нарушението. В НП изрично и по недвусмислен начин е посочено , че на 01.12.2016 г. жалбоподателят е взел решение и провел процедура за възлагане на процесната обществена поръчка ,като с оглед характера на процедурата по чл.18, ал.1,т.8 от ЗОП датата на решението и провеждането на процедурата , в случая следва да се счита и за дата на извършване на нарушението . В НП е посочено ,че с решение №ОП-022/01.12.2016 г. е взето решение за провеждане на процедура по чл.18,ал.1,т.8 от ЗОП и именно датата на това решение е приета от  АНО за дата на извършване на нарушението от жалбоподателя .  С обжалваното наказателно постановление административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана по ясен и безпротиворечив начин с налагане на наказание  по чл.250 от ЗОП предвидено , за нарушение на предписанието на чл.18,ал.1, т.8 от ЗОП , вр. с чл.79,ал.1,т4 от ЗОП  с  извършено в качеството му на кмет на община Поморие, поради което възраженията в тази насока са неоснователни.

Фактическата обстановка по делото е безспорна и се установява от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на актосъставителя М.Д.А. разпитана в качеството на свидетел .

 

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи.

С решение №ОП-022/01.12.2016 г. на жалбоподателя- кмет на Община Поморие , в качеството му на възложител на обществени поръчки е взето решение за  провеждане на процедура по чл.18,ал.1,т.8 от ЗОП- договаряне без предварително обявление ,която е приложима при наличието на предпоставките на чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП .В чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП е предвидено ,че процедурата за на договаряне без предварително обявление може да се прилага в случай  когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя .В §2,т.17. от ДРЗОП се съдържа дефиниця на "Изключителни обстоятелства" по смисъла на закона , а именно това  са обстоятелства , предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. В конкретния случай , не се събраха доказателства за наличието на такива обстоятелства от категорията на изброените , които да обосноват наличието на предпоставките по чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП. В случая не следва да се сподели тезата на жалбоподателя за наличието на изключителни обстоятелства ,предизвикани от непредвидими за възложителя събития , доколкото изтичането на срока на действие на предходния договор от 03.12.2012 г. с предмет идентичен на процесния договор , е съвсем предвидимо събитие ,а сочените от жалбоподателя евентуални и бъдещи към момента на откриване на процесната процедура законодателни промени , са напълно ирелевантни и не следва да се вземат предвид при вземането на решение за вида на процедурата ,а за вземането на такова решение , жалбоподателят е длъжен да се съобрази  единствено с действащото законодателство  .Още повече ,че се касае и за услуги предполагащи непрекъсваемост , които са задължение на общината  регламентирани в ЗУО ,поради което и е следвало жалбоподателят своевременно преди изтичането на срока на предходния договор , да предприеме необходимите действия за откриване на конкурентна процедура  по ЗОП за възлагане на обществена поръчка със същия предмет при съобразяване на действащите разпоредби на закона при  определяне параметрите на поръчката  . В същия смисъл са били  и мотивите към становището на АОП дадено на основание чл.233 от ЗОП ,в което се сочи ,че прилагането на избраното правно основание не е безспорно доказано . Следователно в случая жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение след като е провел процедурата за договаряне без предварително обявление по чл.18,ал.1,т.8 от ЗОП ,без да са били налице условията за това предвидени в  чл.79 ,ал.1,т.4 от ЗОП,  поради което правилно и законосъобразно е ангажирана от АНО отговорността  му по чл.250 от ЗОП , предвиждащ наказание  глоба в размер 5 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв..

Наложеното наказание правилно е определено от АНО по вид и по размер , а именно 10 000 лв. , който при отчитане на стойността на договора  3 420 000 лв. е минималния такъв според закона , при съобразяване на обстоятелствата по чл.27 ЗАНН , в това число  тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност, като е отчетено и  обстоятелството, че нарушението  е първо такова на жалбоподателя .

Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл.28 ЗАНН, тъй като нарушението засяга особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства .

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН Районен съд – Поморие

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-159/19.10.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :